WARSZTAT PRAKTYCZNY–PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO.SPÓR Z OPERATOREM

7 marca 2012 r.Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

 

Most Wanted! Conferences wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora energetycznego, który realizuje bądź zamierza realizować projekty wytwórcze w sektorze elektroenergetycznym, albo też zajmuje się zagadnieniem przyłączenia do sieci z perspektywy operatorów systemów elektroenergetycznych, zaprasza Państwa na warsztat praktyczny: Procedura przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. Spór z Operatorem.

W ramach warsztatu nasi Eksperci oferują praktyczną wiedzę zarówno z obszaru związanego z przyłączeniem realizowanym w drodze umowy stron, jak i z obszaru sporów o zawarcie umowy przyłączeniowej przed Prezesem URE. Wiedza ta obejmuje m.in. zasady i koszty przyłączenia, zdefiniowanie sytuacji w których przedsiębiorstwo sieciowe może odmówić przyłączenia, zasady rozdziału kosztów przyłączenia, pożądaną treść umowy o przyłączenie, a także podstawowe uprawnienia i obowiązki inwestorów, przedsiębiorstw sieciowych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uzupełnieniem warsztatów jest ocena planowanych nowych regulacji w obszarze przyłączania wytwórców do sieci.

Spotkanie zakończy rozdanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie wiedzy z danej tematyki.
EKSPERCI:

• Grzegorz Filipowicz, prawnik, Kancelaria Norton Rose
• Dr Zdzisław Muras, dr nauk prawnych, ekspert
• Dariusz Turek, radca prawny, Kancelaria Norton Rose
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Jaka jest procedura przyłączenia do systemu elektroenergetycznego?
– Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu zagadnienia przyłączania obiektów   wytwórczych do systemu elektroenergetycznego;
– Obowiązek przyłączenia do sieci – stany faktyczne, w których istnieje obowiązek przyłączenia do sieci;
– Opłata za przyłączenie i zaliczka – sposób ich ustalenia oraz zagadnienia praktyczne związane z jej wyliczaniem;
– Zmiany wynikające z proponowanych zapisów nowego Prawa energetycznego –   omówienie;

• Spór z Operatorem
– Podstawowe sytuacje, w których możliwe jest wejście w spór z operatorem sieci  – pojęcie „odmowy przyłączenia do sieci” w praktyce;
– Istotne elementy propozycji treści projektu umowy o przyłączenie składanego  przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w postępowaniu przed  Prezesem URE;
– Podstawowe elementy i opis przebiegu postępowania administracyjnego przed  Prezesem URE – zakres zaangażowania stron;
– Treść decyzji ustalającej obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie;
– Procedura odwoławcza, wnioski z orzecznictwa sądowego;

• Zasady i koszty przyłączania źródeł wytwórczych do sieci co na przyszłość a jak to wygląda dziś
– Zakres regulacji zawarty w nowym prawie energetycznym;
– Rozwiązania szczególne określone w ustawie o odnawialnych źródłach energii;
– Koszty przyłączenia do sieci dziś – najnowsze orzecznictwo.
Szczegółowe informacje:

Aleksandra Sztandera
asztandera@mostwanted.pl„>asztandera@mostwanted.pl
Fax: (+48 22) 825 00 88 wew.121
Tel.: (+48 22) 825 00 88 wew. 120

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej wydarzeniu oraz pobrania formularza zgłoszeniowego: www.konferencje.mostwanted.pl/przylaczanie_do_systemu_elektroenergetycznego

PATRON MERYTORYCZNY
norton rose