• Dla wniosków złożonych 01 lipca 2019 roku koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

 

  • Kolejna ważna informacja dotyczy warunku dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, który został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również biomasę).

Dochody za 2018 rok!

Od maja obowiązuje do wyliczenia dochodu gospodarstwa domowego należy uwzględnić dochody za rok 2018.

Dofinansowanie bez ulgi termomodernizacyjnej i z ulgą

Od początku roku w Programie wydzielono wysokość dofinansowania dla Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Oddzielnie wydzielono wysokość dofinansowania dla Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Jakie udogodnienia towarzyszą Wnioskodawcom, którzy składają wnioski w 2019 roku

  • Zmodyfikowany katalog kosztów kwalifikowanych, zapewniając zgodność zapisów z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  • Wydłużony okres karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja może wynosić do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
  • Doprecyzowano niektóre elementy wymagań technicznych, określonych w załączniku 1 do programu priorytetowego.
  • Uproszczona została procedura oceny wniosków o dofinansowanie. W szczególności zrezygnowano z wymogu wizytacji dopuszczającej i jej pozytywnego wyniku jako warunku przyznania dofinansowania. Ponadto zrezygnowano z bezwzględnego obowiązku przeprowadzania wizytacji końcowej. Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w część siłami własnymi i nie mniej niż 15% zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak złożyć poprawny wniosek o płatność?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.