KOMITET  TERMODYNAMIKI  I  SPALANIA POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK
KATEDRA  TECHNIKI  CIEPLNEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO  w  SZCZECINIE

 

zapraszają  do  udziału
w  XIV  Międzynarodowym  Sympozjum

WYMIANA  CIEPŁA  I  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII HTRSE – 2012
które odbędzie się w dniach 6-9 września 2012 w Międzyzdrojach w Hotelu VESTINA,
ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje.

CEL SYMPOZJUM
Celem Sympozjum jest spotkanie i wymiana poglądów pomiędzy reprezentantami nauki
i praktyki na tematy związane z wymianą ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w aspekcie potrzeb technicznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych.
Do szczegółowych zadań Sympozjum należy:
•    zapoznanie uczestników z wynikami badań dotyczących wymiany ciepła oraz pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
•    zaprezentowanie oryginalnych prac prowadzonych zarówno w świecie nauki, jak i w praktyce,
a związanych z tematyką obrad,
•    rozpropagowanie i umożliwienie przeniesienia niektórych interesujących osiągnięć naukowych do rzeczywistych rozwiązań technologicznych celem praktycznego ich wykorzystania,
•    zapoznanie się z uwagami i potrzebami w zakresie odnawialnych źródeł energii i wymiany ciepła, ułatwiającymi projektowanie i eksploatację systemów ciepłowniczych, urządzeń cieplnych oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

ZAKRES  TEMATYCZNY  SYMPOZJUM
•    Nowe trendy oraz metody badań i obliczeń dotyczące zagadnień wymiany ciepła.
•    Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
•    Przetwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w energetyce, ciepłownictwie
i w innych dziedzinach techniki i gospodarki.
•    Nowoczesne proekologiczne systemy energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii.
•    Zasady współpracy konwencjonalnych systemów ciepłowniczych z instalacjami wykorzystu-jącymi odnawialne źródła energii w aspekcie efektywności gospodarowania energią.
•    Niskotemperaturowe siłownie ORC.

SESJE KONFERENCYJNE
•    W czasie trwania Sympozjum przewidziane są sesje plenarne, podczas których zostaną przedstawione wybrane referaty zakwalifikowane przez Komitet Organizacyjny.
•    Pozostałe referaty zostaną wygłoszone w sesjach tematycznych lub przedstawione w sesjach posterowych.
•    Planowana jest odrębna sesja poświęcona niskotemperaturowym siłowniom ORC.

 

W trakcie trwania konferencji odbędzie się sesja specjalna poświęcona Jubileuszowi
80-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Władysława Nowaka.

•    Zgłoszone referaty będą opublikowane w materiałach konferencyjnych w języku angielskim. Dodatkowo, niektóre referaty wybrane przez Komitet Naukowy XIV Sympozjum zostaną skierowane do opublikowania w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSzW.
•    Przewiduje się, że obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM
•    Komitet Termodynamiki i Spalania PAN,
•    Katedra Techniki Cieplnej,
•    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
•    prof. dr hab. inż.  Władysław  Nowak – honorowy przewodniczący
•    dr hab. inż. Aleksander A. Stachel, prof. ZUT – przewodniczący
•    dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT – sekretarz naukowy
•    dr inż. Tomasz Kujawa – sekretarz organizacyjny
•    lic. Danuta Nowakowska – biuro Sympozjum

 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO HTRSE – 2012
Katedra Techniki Cieplnej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
tel.: 91 449-42-72, fax: 91 449-45-91
e-mail: htrse@zut.edu.pl„>htrse@zut.edu.pl
strona www: www.htrse.zut.edu.pl

 

WAŻNE TERMINY
•    29. lutego 2012 – Zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie pocztą elektroniczną streszczeń referatów (max. 1 strona A4); adres e-mail: htrse@zut.edu.pl„>htrse@zut.edu.pl
•    15. marca 2012 – Przesłanie informacji zwrotnej o wstępnym zakwalifikowaniu referatu na podstawie nadesłanego streszczenia; podanie wskazówek o sposobie przygotowania publikacji do druku (Komunikat 2).
•    30. kwietnia 2012 – Ostateczny termin nadesłania kompletnych tekstów referatów w celu ich zrecenzowania.
•    01. czerwca 2012 – Przekazanie informacji o akceptacji referatu i sposobie prezentacji oraz przesłanie programu XIV Sympozjum (Komunikat 3).
•    30. czerwca 2012 – Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.