Pojęcie komory otwartej lub zamkniętej odnosi się do sposobu pobierania powietrza niezbędnego do spalania paliwa. Standardowy wariant – z komorą otwartą – opiera się na dostarczaniu powietrza z pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł. Odpowiednią jego ilość musimy więc doprowadzić, korzystając z otworów wentylacyjnych. Urządzenie z komorą zamkniętą pobiera powietrze spoza budynku. Doprowadzenie powietrza realizuje się albo przy pomocy oddzielnego przewodu powietrznego albo poprzez koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny, w którym wewnętrzna rura służy jako odprowadzenie spalin, natomiast zewnętrzną pobierane jest powietrze.

Z takim sposobem eksploatacji wiąże się wiele zalet – poznajmy więc najważniejsze.

  1. Bezpieczeństwo!

Korzystając z kotła z zamkniętą komorą spalania, niwelujemy ryzyko cofnięcia się spalin do pomieszczenia. Unikamy również zasysania spalin z innych otwartych palenisk w budynku.

Ponadto wentylator wymusza dopływ odpowiedniej ilości powietrza do palnika kotła. Urządzenia z wyższej półki kontrolują również skład spalin i optymalizują spalanie, by zminimalizować emisję szkodliwych związków.

  1. Niezależność od sprawności wentylacji w pomieszczeniu.

Pobierając powietrze z zewnątrz, uniezależniamy się od lepiej lub gorzej działającej wentylacji w budynku. Zbyt mały dopływ powietrza, wywołany częstym obecnie nadmiernym uszczelnieniem budynku, mógłby utrudnić lub uniemożliwić pracę kotła.

  1. Zmniejszenie strat ciepła z wentylacji.

Zamknięta komora spalania, jak już wspomniano, wyklucza pobieranie powietrza z pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł. W ten sposób unikamy nadmiernego, w stosunku do standardowego zapotrzebowania, napływu chłodnego powietrza zewnętrznego do przestrzeni użytkowej budynku.

  1. Wyższa sprawność kotła.

W koncentrycznym przewodzie spalinowo-powietrznym zachodzi wstępne podgrzewanie powietrza do spalania. Udowodniono, że proces ten zwiększa sprawność kotła i zmniejsza zużycie gazu. Krótko mówiąc – oszczędzamy!

  1. Możliwość odprowadzenia spalin przez ścianę.

Jeśli moc kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania nie przekracza 21 kW, przepisy zezwalają na wyprowadzenie przewodów spalinowo-powietrznych lub powietrznych i spalinowych przez zewnętrzną ścianę budynku. Z uwagi na wyposażenie urządzenia w wentylator, nie jest potrzebny ciąg kominowy.

  1. Mniejsza średnica przewodu spalinowego.

Wynika z mniejszego natężenia przepływu spalin. Ułatwia wykorzystanie istniejącej instalacji kominowej w budynku.

  1. Mniejsza kubatura pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł.

Warunki Techniczne nakładają wymagania, jakie musi spełnić pomieszczenie w którym zamontujemy urządzenie gazowe. Kocioł z otwartą komorą spalania możemy zainstalować w pomieszczeniu o kubaturze nie mniejszej niż 8 m3. Dla urządzenia z zamkniętą komorą spalania wymagane jest pomieszczenie o kubaturze co najmniej 6,5 m3.

Opracowano na podstawie: Eko-Blog, Murator Dom, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja