Prezydent podpisał przygotowaną przez rząd nowelizację prawa budowlanego, której celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego większości inwestycji budowlanych. Zmiany przyśpieszą proces uzyskiwania zgody budowlanej, a nawet w niektórych przypadkach ją zniosą oraz zimniejszą obciążenia administracyjne inwestorów budowlanych.

 
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została podpisana 16 marca br. Wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a zmiany dotyczące rejestrów budowlanych – 1 stycznia 2016 r.
Oto 9 najważniejszych zmian:
 
 1. zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę typowego domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
 2. zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych obiektów budowlanych takich jak wolno stojące:
  • parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, na każde 500 m2 powierzchni działki mogą się znaleźć dwa takie obiekty,
  • parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2, na każde 500 m2 powierzchni działki może się znaleźć jeden taki obiekt,
  • parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 3. wprowadzenie możliwości rozpoczęcia wszystkich robót budowlanych, na podstawie decyzji w miejsce decyzji ostatecznej,
 4. uproszczenie formalności dotyczących projektu budowlanego – likwidacja obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną,
 5. w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę – organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 6. zniesienie terminu na zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, lub zgłoszenie przebudowy, (pozostawiono obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem oraz organu nadzoru budowlanego),
 7. skrócenie czasu oczekiwania na tak zwaną „milczącą zgodę” na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia,
 8. rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie), na przykład o myjnie samochodowe, parkingi i stawy rybne,
 9. wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

 

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Źródło: http://www.mir.gov.pl/