Efektem przeprowadzenia audytu energetycznego jest zaproponowanie możliwych do wykonania przedsięwzięć, których wynikiem będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, kosztów na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

WIZJA LOKALNA

Rolą audytora energetycznego jest ocenienie stanu faktycznego budynku. Jest to działanie, którego nie da się przeprowadzić w trakcie rozmowy telefonicznej lub analizując projekt budynku. Konieczna jest wizja lokalna! Często dochodzi do sytuacji, w których stan faktyczny ocenianego budynku odbiega od tego, co zawarte zostało w projekcie budowlanym. Jest to po pierwsze efekt zmian wprowadzanych w trakcie budowy (niewymagających zmian projektu budowlanego), często wynikających z chęci zaoszczędzenia przez inwestora, np. na materiałach budowlanych.

Druga kwestia to adaptacje wprowadzane przez użytkowników w trakcie eksploatacji budynku. Przykładów jest wiele, począwszy od wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, aż do zmiany projektowanej funkcji pomieszczeń. Dlatego właśnie, obowiązkiem audytora jest osobiste wykonanie oględzin obiektu i przeprowadzenie rozmowy z inwestorem. Jeżeli ktoś proponuje audyt w 24 godziny, kontaktując się telefonicznie lub drogą mailową, warto zastanowić się, czy niższa cena jest rzeczywiście tym, co chcemy uzyskać w zamian za rzetelność przeprowadzonych obliczeń.

OCENA BUDYNKU I PROPOZYCJE ZMIAN

Samo wykonanie audytu energetycznego obejmuje w pierwszej kolejności analizę: parametrów i stanu technicznego budynku (w oparciu o projekt budowlany, wspomnianą powyżej wizję lokalną, badanie termowizyjne etc.), charakterystyki energetycznej budynku (zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, zamówiona moc cieplna, wysokości taryf i opłat), charakterystyki systemu grzewczego (typ i parametry instalacji, rodzaje grzejników, sprawności poszczególnych elementów instalacji) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Konieczne jest uwzględnienie charakterystyki znajdujących się w budynku: kotłowni lub węzła cieplnego, systemu wentylacji, instalacji gazowej, a także przewodów kominowych. Zebranie wszystkich wymienionych danych w sposób najbardziej precyzyjny i rzetelny pozwala na prawidłowe przeprowadzenie obliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło.

Dopiero posiadając taką wiedzę, można w sposób kompleksowy i właściwy podejść do tematu termomodernizacji budynku, proponując konkretne warianty ulepszeń oraz przedsięwzięć opłacalnych z punktu widzenia inwestora (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej). Zebranie danych i ich analiza pod kątem zapotrzebowania budynku na energię pozwala na określenie zużycia energii w standardowym sezonie grzewczym (na podstawie bilansów strat i zysków ciepła, w tym na wentylację), a dodatkowo określane są średnie koszty ogrzewania w sezonie grzewczym, które stanowią punkt odniesienia do proponowanych działań termomodernizacyjnych.

Rolą audytora jest rzecz jasna weryfikacja prawidłowości interpretacji przyjętych do obliczeń danych. Efektem przeprowadzonych obliczeń jest zaproponowanie zazwyczaj kilku wariantów docieplenia budynku. Naturalnym i wymienianym w pierwszej kolejności działaniem jest docieplenie ścian zewnętrznych, następnie docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymiana stolarki okiennej. Warto w tej sytuacji pamiętać, że jednym z działań wchodzących w skład termomodernizacji jest także wymiana źródła ciepła i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Trudno wchodzić w szczegóły każdego z wyżej wymienionych działań, ponieważ każde ma swoją charakterystyczną specyfikę i aspekty, na które należy zwrócić uwagę. Między innymi z tego właśnie powodu warto wykorzystać wiedzę i doświadczenie audytora energetycznego. Nie każdy inwestor musi być specjalistą od budownictwa czy systemów c.o., c.w.u. i wentylacji, audytor energetyczny powinien.

Fragment artykułu pt. Audyt energetyczny | Warto czy nie? Źródło: GLOBEnergia 1/2018

Dr inż. Michał Kaczmarczyk
RESponsibility Polska

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.