Do prawidłowego funkcjonowania ustawy o efektywności energetycznej niezbędne będzie ustanowienie nowego zawodu- audytora efektywności energetycznej, podaje Rzeczpospolita.

To  przepisy ustawy określą zasady uzyskiwania uprawnień audytora. Według Krzysztofa Wójcika z Kancelarii Stopczyk i Mikulski, kandydaci do tego zawodu będą musieli przede wszystkim ukończyć szkolenie, w trakcie którego zdobędą fachową wiedzę na temat m.in. audytu efektywności energetycznej.

Projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, czeka na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Na posiedzenie rządu powinien trafić w pierwszym półroczu.

W ubiegłym roku kształtowały się zasady funkcjonowania zawodu certyfikatorów energetycznych, w tym zaś rozpoczną się sejmowe prace nad zakresem kwalifikacji, obowiązków i uprawnień audytorów. Generalnie będą oni sporządzali audyt efektywności energetycznej różnych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ciepła przez podmioty publiczne, gospodarcze oraz osoby fizyczne.

Audyt energetyczny ma być niezbędny w procedurze uzyskiwania tzw. białych certyfikatów, czyli dowodów wykonania prac modernizacyjnych, które prowadzą do zaoszczędzenia energii. Takimi pracami mogą być np. izolowanie instalacji przemysłowych czy odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.

W myśl projektu ustawy o uzyskanie uprawnień audytora będzie się mogła ubiegać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, ukończyła magisterskie studia wyższe o zakresie technicznym, odbyła specjalistyczne szkolenie i zdała egzamin na audytora efektywności energetycznej. Równorzędne szkoleniu ma być odbycie co najmniej rocznych studiów podyplomowych, których program powinien być zbliżony do szkolenia.

Prawo wykonywania nowego zawodu ma się uzyskiwać dopiero po wpisaniu do rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej. Zakłada się też, że na odmowę wpisu do rejestru będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Według resortu gospodarki proponowane przepisy stworzą warunki nieograniczonego dostępu, w szczególności dla młodych ludzi, do nowo powstającego zawodu regulowanego. Jednocześnie pozwolą na merytoryczne przygotowanie i sprawdzenie poziomu kandydatów na audytorów efektywności energetycznej.

Źródło: Rzeczpospolita