NFOŚiGW przy współpracy z sektorem bankowym realizuje program dopłat do kredytów bankowych przeznaczonych na budowę domów jednorodzinnych albo zakup od deweloperów (w tym spółdzielni mieszkaniowych) domów jednorodzinnych i mieszkań, wykonanych w standardach NF15 i NF40. Jest to 2. część programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej”.

 

Czym są budynki w standardach NF40 i NF15?

Nazwy obu standardów dotyczą wysokości wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji. Do ogrzania 1m2 budynku w standardzie NF40 potrzeba 40 kWh w roku, zaś w przypadku budynku w standardzie NF15 tylko 15 kWh na rok. Podając krótką definicję, można określić je jako budynki o niskim zużyciu energii w porównaniu do budynków tradycyjnych. Standardowe budynki powstające w Polsce zgodnie z obowiązującymi wymaganiami charakteryzują się zapotrzebowaniem w przedziale 110-135 kWh/m2 na rok. Zmniejszone zużycie energii w budynkach NF40 i NF15 możemy uzyskać głównie dzięki dbałości o wysoki poziom izolacyjności budynku, zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz cały szereg energooszczędnych zabiegów zaplanowanych już na etapie projektowym.

 

Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentem projektu mogą zostać osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny. Przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć prawo własności/współwłasności lub użytkowanie wieczyste.

W przypadku zakupu domu lub mieszkania osoba fizyczna powinna posiadać uprawnienie do przeniesienia przez dewelopera (w tym spółdzielnię mieszkaniową) prawa do dysponowania nieruchomością oraz własności domu, który został na niej wybudowany albo własności lokalu mieszkalnego.

 

Jakie rodzaje przedsięwzięć mogą uzyskać dofinansowanie?

W ramach programu beneficjent może uzyskać dopłatę do:

 • budowy domu jednorodzinnego,
 • zakupu nowego domu jednorodzinnego,
 • zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wszystkie z wymienionych budynków powinny spełniać wymagane standardy energetyczne. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe beneficjenta, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

 

Jaki jest okres wdrażania programu oraz okres wydatkowania środków?

Program trwa już od 2013 roku a jego zakończenie planowane jest na 2022 rok. Podpisywanie umów jest możliwe do końca 2018 roku. Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2022 roku.

 

Na jaką sumę został ustalony budżet programu?

Budżet programu na zawieranie umów w latach 2013–2018 został ustalony na 300 mln zł. Są to planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania.

W aktualizacji programu priorytetowego z 1.01.2015 r. czytamy o podziale na dwie części kwoty dotacji w planowanych do zawarcia umowach kredytu: na lata 2013–2015 jest to suma 100 mln zł, zaś na lata 2016–2018 jest to 200 mln zł. Narodowy Fundusz zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków pomiędzy tymi okresami. Już w podsumowaniu bieżących efektów wdrażania z dnia 31.07.2015 widzimy, że założona suma na okres 2013–2015 może nie zostać wykorzystana, ponieważ do lipca 2015 dofinansowano przedsięwzięcia w łącznej wysokości około 3,5 mln, co stanowi tylko 1,2% całkowitych środków programu. Warto zatem podkreślić, że pula środków jest wciąż bardzo wysoka.

 

Jakie są formy dofinansowania oraz wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie występuje w formie bezzwrotnej dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, która jest realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. Dopłata jest możliwa tylko przy zaciągnięciu kredytu. Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji, ale nie musi pokrywać kosztu całego przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco).

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • w przypadku domów jednorodzinnych:
  a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto
  b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto
 • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
  c) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto
  d) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto

Narodowy Fundusz podkreśla, że w przypadku nieosiągnięcia założonego standardu NF15, dotacja może zostać obniżona do poziomu jak dla NF40. Jednak w przypadku nieosiągnięcia wymagań dla standardu NF40 dotacja nie zostanie udzielona.

 

Jakie są niezbędne dokumenty do wystąpienia o dotację?

Dokumenty potrzebne do złożenia to wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt, które składamy w jednym z sześciu banków, które biorą udział w programie (lista banków dostępna na stronie NFOŚiGW). Pozostałe dokumenty, które składamy wraz z tymi wnioskami rozróżniamy w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

W przypadku budowy domu energooszczędnego składamy jeszcze:

 1. projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną budynku (obliczoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie programu) podpisaną przez projektanta budynku;
 2. potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań programu w sposób wskazany przez NFOŚiGW;
 3. kopię prawomocnego pozwolenia na budowę;
 4. dokumenty, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny.

Jeśli zaś staramy się o kredyt z dotacją do zakupu nowego domu bądź lokalu mieszkalnego potrzebujemy tych samych dokumentów, które wymieniono w powyższych punktach 1-3, z wyłączeniem projektu budowlanego. Natomiast w punkcie 4. powinny się znaleźć dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na rzecz beneficjenta praw do dysponowania nieruchomością oraz własności domu bądź lokalu mieszkalnego. W celu zapoznania się ze szczegółowymi kryteriami programu zachęcamy do pobrania go w postaci pliku ze strony internetowej Narodowego Funduszu. Obecnie obowiązującą wersją programu jest aktualizacja z dnia 1.01.2015 r.

Ewelina Podlewska

Źródła: nfosigw.gov.pl, mieszkajenergooszczednie.pl