Mieszaniny te pod ciśnieniem par własnych są cieczami w temperaturze około 20°C. Podstawowe wielkości fizyczne charakteryzujące propan:

  • wartość opałowa – 46 200 kJ/kg,
  • temperatura zapłonu -510°C,
  • ciężar właściwy w fazie ciekłej – 0,51 kg/dm³,
  • ciężar właściwy w fazie gazowej – 2,01 kg/m³,
  • gęstość względna w fazie gazowej – 1,56,
  • granica wybuchowości mieszaniny i gaz/powietrze w mieszkaniu: 2,1 , 10%.

Jest to paliwo bardzo wydajne energetycznie, w fazie płynnej lżejsze od wody, a pod postacią gazu cięższe od powietrza. Jest też całkowicie bezpieczne, pod warunkiem, że użytkownik stosuje podstawowe zasady bhp, co nie wymaga żadnych specjalnych i kosztownych zabiegów. Potrzebna jest tylko podstawowa wiedza o tym paliwie i znajomość instalacji zbiornikowej. Jest bezpieczniejsze od gazu ziemnego, bo znacznie trudniej miesza się z powietrzem oraz jako cięższe od powietrza zalega przy posadzce, znacznie poniżej strefy oddychania człowieka.
Gaz ten transportowany i magazynowany jest w postaci ciekłej. Odparowywany samoistnie w zbiorniku przydomowym, dostarczany jest do kotła lub kuchenki przewodami o średnicach 15 lub 32 mm.

Ekologia

Gaz LPG jest paliwem ekologicznym, gdyż jego spalanie nie powoduje powstawania, sadzy i przykrych zapachów.
Pochodzenie paliwa jest także proekologiczne. Jest produktem ubocznym rafinacji ropy naftowej i jego produkcja nie powoduje żadnych efektów szkodliwych dla środowiska, a wręcz przeciwnie, ogranicza emisje szkodliwych substancji w obrębie rafinerii, co obrazuje wielkość palącej się tzw. świeczki. Głównymi produktami spalania gazu LPG są CO2 i H2O.

Podaż

Gaz LPG jest na tyle interesujący dla klienta, że zajmuje się nim wiele firm w branży dystrybucji paliw. Przystępując do negocjacji cen i warunków dostawy gazu, należy pamiętać, że mamy możliwość wyboru nie tylko konkretnego dostawcy, ale i szczegółowych rozwiązań, które zadowolą nasze gusta, możliwości finansowe i spełnią przy tym obowiązujące warunki techniczne i normy bezpieczeństwa.

Opracowano na podstawie:  Magazyn Instalatora nr 1 (65), styczeń 2004