Spełnienie marzeń o posiadaniu własnego domu poprzedzone jest często długotrwałym procesem uzyskania pozwolenia na budowę. 

Kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia całej procedury wymaga dużego poświęcenia jak i czasu a składają się na nie zaświadczenia z różnych instytucji.

Przede wszystkim  pozwolenie na budowę wydaje się na wniosek inwestora, a instytucją je rozpatrującą jest Wydział Architektury i Budownictwa. W punktach przedstawione zostaną etapy określające sposób uzyskania odpowiednich pozwoleń  jak i organów je wydających.

1.Plan zagospodarowania przestrzennego.

Cała procedura zaczyna się od sprawdzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu na którym ma powstać budynek. Plan ten dostępny jest w urzędzie gminy. W przypadku gdy działka go nie posiada  należy wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy dla nieruchomości. Istotną sprawą jest to, iż wszystkie działki dla których nie jest stworzony plan zagospodarowania przestrzennego uważane są za „rolne” .  W takim przypadku najpierw należy wystąpić z wnioskiem o jej wyłączenie z produkcji rolnej a dopiero później należy starać się o wydanie planu zagospodarowania przestrzennego.  Podanie o zmianę przeznaczenia  gruntu składa się  do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podstawą do jego przeprowadzenia jest mapa zasadnicza, którą dostaje się poprzez ewidencję gruntów oraz budynków.

2. Oświadczenia i dokumenty uprawniające do zarządzania nieruchomością .

Kompletowanie dokumentów powinno rozpocząć się od oświadczenia określającego prawo do nieruchomości. W przypadku kiedy jesteśmy prawowitymi jej właścicielami do wniosku wystarczy dołączyć aktualny odpis z księgi wieczystej. Gdy ona nie istnieje należy przedstawić inny dowód np. akt notarialny ( sprzedaż, darowizna ) lub dokument sądowy ( postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ). Inaczej wygląda sytuacja gdy nie jesteśmy właścicielem nieruchomości a wiąże nas z nią umowa najmu lub dzierżawy. Wówczas przedstawiamy dokumenty wskazujące prawowitego właściciela gruntu oraz jego pisemną zgodę na zabudowanie nieruchomości.  Jeszcze inaczej jest kiedy dana nieruchomość posiada kilku właścicieli. Aby rozpocząć prace budowlane musi być zgoda wszystkich współwłaścicieli a gdy nie ma jednomyślności w planach zabudowy sprawę można rozstrzygnąć na drodze sądowej ale tylko wtedy, gdy te same zamiary posiadają wspólnicy którzy łącznie posiadają co najmniej ½ nieruchomości.

3. Projekt budowlany.

Projekt budowlany składany jest w 4 egzemplarzach a składają się na niego :
a) Projekt zagospodarowania działki (  granice działki, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny i zieleni, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków , usytuowanie, obrys i układy istniejących obiektów budowlanych, wymiary i wzajemne odległości obiektów ) ;
b) Projekt architektoniczno – budowlany ( przeznaczenie budowanego obiektu, system energetyczny, rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ) .
Dodatkowo do projektu budowlanego wymagane jest dostarczenie opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz dokumentów związanych m.in. z :
 – prowadzeniem badań archeologicznych w ramach inwestycji,
 – dostawą gazu;
– dostawą energii cieplnej;
– wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej;
– przyłączeniem do sieci telekomunikacyjnej;
– zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków;
– zabezpieczeniami przeciwpożarowymi;
– sprawami sanitarno – higienicznymi;
– lokalizacją obiektu budowlanego w obszarze rzek i terenów zalewowych.
Wymagane dokumenty są zróżnicowane i zależne od położenia działki na której ma powstać obiekt budowlany. Do projektu dostarczane są również oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnego z odpowiednimi przepisami i warunkami technicznymi oraz o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Pozwolenie na budowę.

Po skompletowaniu odpowiednich dokumentów należy wypełnić wniosek, który jest dostępny w starostwie lub na stronach internetowych. Podsumowując ostatecznie do wniosku dołączamy :
– projekt budowlany ( 4 egzemplarze) wraz ze wszystkimi opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami;
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
– zaświadczenia projektantów wykonywujących projekt budowlany.
Tak wypełnione podanie składamy w urzędzie starostwa. Decyzja powinna zostać wydana w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku. W przeciwnym razie organ wyższego stopnia jest zobowiązany do wymierzenia kary dla tej instytucji liczonej za każdy dzień zwłoki.

Potrzebne dokumenty o charakterze geodezyjnym uzyskuje się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości. Pozwolenie na budowę wygasa w terminie dwóch lat od dnia ostatecznej decyzji. Każdy inwestor posiada obowiązek poinformowania odpowiedniego organu tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych na co najmniej siedem dni przed ich rozpoczęciem a także musi dołączyć oświadczenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Budowanie obiektów  budowlanych wymaga prowadzenie dziennika budowlanego, który składa się w Wydziale Architektury i Budownictwa. Niestety kompletowanie odpowiednich dokumentów związane jest też z opłatami skarbowymi.  Za zatwierdzenie projektu budowlanego należy zapłacić 47 zł, dodatkowo opłatom podlegają wszystkie przyłącza dodatkowych urządzeń budowlanych bezpośrednio związanych z naszą nieruchomością.
 

Joanna Szeremeta

Źródło :
www.bip.olesnica.ig.pl
http://nieruchomosci.wieszjak.pl