Tylko w 68 proc. przypadków wykonawcy stosują do termoizolacji ścian zewnętrznych kompletne systemy ociepleń jednej marki. 32 proc. prac ociepleniowych odbywa się z wykorzystaniem elementów składowych ocieplenia różnych marek czy producentów – wynika z pierwszej edycji badania TNS Pentor Poznań „Rynek ociepleń budynków w Polsce”.

 

W kierunku standardu

TNS Pentor Poznań realizuje badanie „Rynek ociepleń budynków w Polsce” dwa razy w roku. Analizy dokonuje się w oparciu o dużą próbę firm wykonawczych – w pierwszej fali zrealizowano 700 wywiadów, a w sumie roczna próba dwu fal badania obejmie 1400 ankiet. Z kolei dane szacujące rynek opracowano na podstawie informacji kwestionariuszowych przekazanych przez producentów systemów ociepleń. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia. Realizację drugiej części badania zaplanowano na początek 2012 r.

Raport z fali inicjującej badanie TNS Pentor Poznań to krok do stworzenia pełnego obrazu rynku ociepleń w Polsce, ze względu na udział w projekcie zarówno firm producenckich, jak i wykonawczych, w tak dużej skali. Wspierając to przedsięwzięcie liczymy, że branża będzie mogła w pełni monitorować swój rozwój, przewidywać kierunek zmian i śledzić wiodące trendy. Taka wiedza jest niezbędna do sprostania potrzebom rynku: inwestorów, wykonawców, użytkowników i mieszkańców ocieplonych domów i budynków.

Jakie inne wyniki przyniosło badanie TNS Pentor Poznań? Oto szczegóły.

Systemowo i z certyfikatem?

Ankietowani wykonawcy powszechnie deklarują w miarę świadome podejście do kwestii stosowania materiałów z certyfikatami. Większość (65 proc.) uważa, że stosowanie materiałów służących do ociepleń bez certyfikatów jest niezgodne z prawem budowlanym. Co trzeci nie ma już takiego przekonania, mimo że w odpowiedzi na pytanie, czy stosują materiały z certyfikatami wyraźna większość ankietowanych (96 proc.) twierdzi, że zdecydowanie lub raczej tak (odpowiednio 76 i 20 proc.).
Deklaracje, iż z reguły pracują na materiałach posiadających certyfikaty składają nieco częściej firmy zlokalizowane w średnich i dużych miastach, niż te funkcjonujące na obszarach wiejskich i w małych miastach, natomiast w porównaniu do innych województw, najrzadziej w województwie podlaskim i mazowieckim.
 

Wykonawcy: Używamy z REGUŁY materiałów, które posiadają certyfikaty Używanie materiałów służących do ociepleń bez certyfikatów JEST NIEZGODNE z prawem budowlanym
Zdecydowanie tak 76 proc. 65 proc.
Raczej tak 20 proc. 26 proc.
Raczej nie 2 proc. 5 proc.
Zdecydowanie nie 1 proc. 3 proc.
Trudno powiedzieć 0 proc. 1 proc.

 

Określenie „system ocieplenia” rozumiane jest przez wykonawców bardzo różnie. Z jednej strony interpretowany w kategoriach funkcji, jaką pełni – izolacyjnej, ochronnej, cieplnej (37 proc.), z drugiej (30  proc.) – jako kompletny zestaw produktów potrzebnych do ocieplenia budynku. 6 proc. badanych firm pod pojęciem tym rozumiało produkty jednego producenta. Wyniki zebrano za pomocą tzw. pytania otwartego o definicję terminu „system ocieplenia”, bez podanych do wyboru odpowiedzi.

przeglad ocieplen

W wiaderku czy w worku?

Wykonawcy najczęściej (76 proc. prac), używają zapraw klejących dostępnych w postaci suchej, do rozrabiania, pakowanych w workach (w budynkach dwu- i wielomieszkaniowych nawet 84 proc.). W następnej kolejności stosuje się gotowe do użycia kleje mokre w wiaderkach (19 proc.). Zaprawy klejące z silosa czy agregatu to rzadkość na polskim placu budowy (5 proc.).

zaprawy klejace

Z kolei w przypadku tynków, wśród firm wykonawczych prawie taką samą popularnością cieszą się produkty suche (stosowane w 52 proc. prac), jak i mokre, gotowe do użycia (48 proc.).

typy tynkow

92 proc. firm w 2010 r. malowało tynki mineralne farbą elewacyjną, przy czym średnio 46 proc. położonych tynków mineralnych jest malowanych farbą elewacyjną.

W trakcie wykonywania prac związanych z ocieplaniem ścian w 74 proc. przypadków wykorzystuje się do ocieplania styropian, natomiast w pozostałych – wełnę (26 proc.).

materialy izolacyjne

Wykonawcy pod lupą

Analizując dane dotyczące przebadanych firm, należy stwierdzić, że wykonawcy specjalizujący się głównie w pracach związanych z ocieplaniem budynków stanowią 10 proc. całości. Wyraźna większość wykonawców (90 proc.) deklarowała wykonywanie prac ogólnobudowlanych, które łączą z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych.

Jeśli chodzi o poziom zatrudnienia, blisko połowę stanowią firmy małe, w których pracuje do dziewięciu pracowników (48 proc.). Ekipy te pracują zazwyczaj przy budowie budynków jednorodzinnych. W następnej kolejności reprezentowane są przedsiębiorstwa średnie – od 10 do 49 pracowników (37 proc.), a następnie duże – liczące powyżej 50 pracowników (15 proc.).

Zasadniczo wykonawcy deklarują kompleksowe podejście do prac ociepleniowych, czyli wykonują całość prac związanych z ociepleniem i malowaniem budynków. Tym niemniej część wykonawców instaluje ocieplenia w rozbiciu na poszczególne czynności, takie jak: kładzenie tynków zewnętrznych, malowanie tynków, ocieplanie fundamentów stropów i podłóg. Ogólnie prace związane z całościowym ocieplaniem budynków, wraz z malowaniem tynków stanowią w przebadanych firmach największy udział w pracach wykonywanych w ciągu roku pod względem wartościowym (38 proc.).

prace wykonawcze

Perspektywa poprawy

W raporcie TNS Pentor Poznań, poza prezentowanymi wyżej wynikami znajdują się dane charakteryzujące m.in.: udziały rynkowe poszczególnych producentów/marek wg kategorii produktowych, znaczenie poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku ociepleń, czynniki wyboru poszczególnych kategorii produktowych w branży ociepleń oraz podstawowe wskaźniki dla marek w poszczególnych kategoriach produktowych, takie jak znajomość spontaniczna i asystowana oraz preferencje wobec nich.

Jednym z elementów projektu „Rynek ociepleń budynków w Polsce” było także uzyskanie odpowiedzi o ocenę sytuacji rynkowej i potencjału rozwoju branży ETICS. Metodologia badań koniunktury prowadzonych z wykorzystaniem testu koniunktury polegała na zebraniu opinii badanych producentów na temat bieżącej i przyszłej sytuacji w branży budowlanej i w branży ociepleń. Wskaźnik koniunktury jest w tym przypadku wyliczany jako różnica między procentowym udziałem pozytywnych ocen sytuacji w branży (odpowiedzi: „dużo lepsza” i „trochę lepsza”) a procentowym udziałem ocen negatywnych („dużo gorsza” i „trochę gorsza”), co tworzy tzw. saldo odpowiedzi na dane pytanie. Oznacza to, że saldo odpowiedzi nie uwzględnia środkowego z dopuszczalnych wariantów odpowiedzi tzw. wariantu neutralnego (odpowiedź „taka sama”). Wskaźnik koniunktury może się wahać od -100 do +100. Wartość dodatnia mówi, że jest więcej odpowiedzi pozytywnych niż negatywnych, natomiast wartość ujemna – na odwrót.

Analiza odpowiedzi producentów ETICS przyniosła następujące wyniki:

Koniunktura rynkowa w branży budowlanej i ociepleń w Polsce wg producentów ETICS

Wskaźnik koniunktury *

Obecnie, w porównaniu do sytuacji sprzed roku

Za 12 miesięcy

Za 24 miesiące

N=12

Dla branży budowlanej

17

-92

17

Dla branży ociepleń

8

-42

26

* różnica pomiędzy procentowym udziałem odpowiedzi pozytywnych a negatywnych

Analiza wskaźników koniunktury na podstawie danych z GUS, po spadku tych wskaźników po 2008 roku pokazuje, że branża budowlana charakteryzowała się względną stabilnością. Przeprowadzone przez TNS Pentor Poznań badanie wśród producentów branży ociepleń wykazało jednak pogorszenie nastrojów. Obserwujemy znaczną niepewność, co do sytuacji  i perspektyw  na rynku ociepleń. W ocenie przedstawicieli producentów prognozy na kolejny rok rysują się bardziej pesymistycznie niż obecna sytuacja. Zdecydowana większość producentów uważa, iż 2012 rok przyniesie pogorszenie sytuacji w branży budowlanej (wskaźnik koniunktury wynosi -92, zatem przeważa odsetek odpowiedzi negatywnych). Na ewentualną poprawę sytuacji w branży budowanej mają nadzieję badani przedstawiciele producentów dopiero za dwa lata w 2013 (wskaźnik koniunktury wynosi 17). 

sytuacja branzowa

Lepiej, w ocenie producentów ETICS, wyglądają prognozy dla branży ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce. – Co prawda połowa firm przewiduje pogorszenie sytuacji w najbliższym roku (wskaźnik koniunktury wynosi -42), to jednak 42 proc. przewiduje brak zmian, co jest znacznie lepszym wynikiem niż w wypadku oceny perspektyw dla branży budowlanej ogółem. Poprawę sytuacji w branży ociepleń (wskaźnik koniunktury wynosi 26) przewidują uczestniczący w badaniu producenci w 2013 roku – wskazuje prezes poznańskiej firmy.
 

przegrody wewnetrzne
Budownictwo prawdopodobnie nadal odczuwa skutki kryzysu sprzed kilku lat, który objawił się m. in. drastycznym spadkiem liczby pozwoleń na budowę w 2010 roku. Obecnie można mieć powody do ostrożnego optymizmu, jako że od połowy obecnego roku liczba wydawanych pozwoleń na budowę zaczęła rosnąć, a w związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na materiały i usługi budowlane, co branża ETICS odczuje jeszcze nie w najbliższym, lecz w kolejnym sezonie budowlanym. Inwestorzy doceniają zalety ocieplenia budynku, między innymi w dziedzinie energooszczędności. Prawidłowa instalacja systemu ociepleń może przecież przynieść nawet 40-procentowe oszczędności w kosztach ogrzewania budynku. W ten sposób ogranicza się również emisję dwutlenku węgla. Pamiętajmy, że od 2020 roku na obszarze Unii Europejskiej będzie można wznosić jedynie domy o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, także cieplną. W odniesieniu do publicznych inwestycji budowlanych przepisy te zaczną obowiązywać dwa lata wcześniej. Wydaje się, że polskie budownictwo, przynajmniej w sektorze ociepleń, sprosta temu zadaniu.

 

Metodologia badania „Rynek ociepleń budynków w Polsce

 

WYKONAWCY

PRODUCENCI

Fala

I fala

Metoda

standaryzowany wywiad kwestionariuszowy

Technika badania

wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)

ankieta wysyłana pocztą e-mail

Termin badania

27 lipca – 19 sierpnia 2011

październik 2011

Dobór próby

kwotowo – losowy

Badanie realizowano w całej Polsce. I część badania (N=300) realizowano na próbie losowej, w celu możliwości poznania struktury firm wykonujących prace ociepleniowe. Na pozostałej próbie (N=400) nałożono kwotę na typ budynku, w których realizowane są prace (niemieszkalne vs mieszkalne).

celowy

Ankieta kierowana do wszystkich producentów badanych materiałów zidentyfikowanych przez TNS Pentor Poznań.

Definicja próby

Wykonawcy firm: specjalistycznych, dla której wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych i tynków zewnętrznych jest głównym przedmiotem działalności lub firm ogólnobudowlanych, wykonujących także tynki zewnętrzne i ocieplenia ścian zewnętrznych. Prace ociepleniowe były wykonywane m.in. w 2010 r. Respondentami były osoby, które mają wpływ na wybór materiałów do wykonywania ociepleń.

Producenci w Polsce, którzy posiadają w ofercie (przynajmniej jedno z podanych): kleje/ zaprawy klejące, tynki zewnętrzne, siatki z włókna szklanego, farby elewacyjne; producenci w Polsce, którzy posiadają w ofercie łączniki do systemów ociepleń).

Wielkość próby

700 (wielkość I fali), II fala N=700

12

 

źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń