3 marca Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął zmiany w programie Czyste Powietrze uchwałą nr B/10/4/2020. To samo 6 marca zrobiła Rada Nadzorcza potwierdzając zmiany uchwałą nr 29/20. Zmiany w Programie Czyste Powietrze zaczną obowiązywać na przełomie marca i kwietnia tego roku. Jakie?

Jakie zasady obowiązują teraz?

Jak podaje NFOŚiGW, do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach, które obowiązywały do tej pory.

Nowe zasady

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został opublikowany szczegółowy regulamin zawierający nowe zasady uzyskania dotacji w programie Czyste Powietrze.

Grupy beneficjentów

Podobnie jak w poprzedniej edycji programu, beneficjent to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego. W przypadku współwłasności otrzymanie dofinansowania jest możliwe pod warunkiem przedłożenia zgody pozostałych współwłaścicieli.

W nowej edycji programu Czyste Powietrze został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów. Pierwszą z nich stanowi grupa o podstawowym poziomie dofinansowania, a drugą – grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Podwyższony poziom dofinansowanie

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Maksymalny poziom dotacji

 • Podstawowy poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła wynosi nie może przekroczyć 25 000 zł, a jeśli beneficjent wybierze inne źródło ciepła – dotacja nie może przekroczyć 20 000 zł.

Co więcej, jako połączenie programu Czyste Powietrze z programem Mój Prąd, możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na fotowoltaikę.

W sumie, osoba z podstawowej grupie będzie mogła otrzymać 30 tysięcy złotych jeżeli zdecyduje się na fotowoltaikę z pompą ciepła.

Maksymalne kwoty dotyczą łącznie takich przedsięwzięć jak demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy. Co istotne – nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 10 000 zł.

 • Podwyższony poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 000, bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną. Przedsięwzięcia, które wliczają się do dotacji są takie same w obu grupach dofinansowania.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 15 000 zł.

Dodatkowo, dotacja w grupie z podwyższonym poziomem dofinansowania może być uzupełniona o pożyczkę z gminy jako uzupełnienie dotacji dla najuboższych beneficjentów.

Przedsięwzięcia, intensywność, maksymalna kwota dotacji i wymagana klasa efektywności energetycznej

W tabeli zedstawiono urządzenia, na które można otrzymać dotację, pod kątem intensywności dofinansowania i maksymalnej kwoty możliwej do uzyskania, wraz z podziałem na poziom dofinansowania. Dodatkowo, w ostatniej kolumnie została przedstawiona minimalna klasa efektywności energetycznej, którą musi spełniać urządzenie.

Podstawowy poziom
dofinansowania
Podwyższony poziom
dofinansowania
Wymagana
klasa
energetyczna
Urządzenie Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota
dotacji (zł)
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota
dotacji (zł)
Pompa ciepła
powietrze/woda
30% 9 000 60% 18 000 A+
Pompa ciepła
powietrze/woda
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
45% 13 500 60% 18 000 A++
Pompa ciepła
typu
powietrze/powietrze
30% 3 000 60% 6 000 A++
Gruntowa pompa
ciepła
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
45% 20 250 60% 27 000 A++
Kocioł gazowy
kondensacyjny
30% 4 500 60% 9 000 A
Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250 A
Kocioł olejowy
kondensacyjny
30% 4 500 60% 9 000 A
Kocioł na węgiel 30% 3 000 60% 6 000 B
Kocioł zgazowujący
drewno
30% 6 000 60% 12 000 A+
Kocioł na pellet
drzewny
30% 6 000 60% 12 000 A+
Kocioł na pellet
drzewny
o podwyższonym
standardzie
45% 9 000 60% 12 000 A+
Ogrzewanie
elektryczne
30% 3 000 60% 6 000
Instalacja CO
i CWU
(w tym kolektory
słoneczne i pompy
ciepła do c.w.u.)
30% 4 500 60% 9 000 Kolektory
– Solar
Keymark,
Pompy do c.w.u. – A
Rekuperacja 30% 5 000 60% 10 000 A
Mikroinstalacja PV 50% 5 000 50% 5 000

 

Urządzenia zawarte w tabeli muszą spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniach Delegowanych Komisji UE, czy też w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym minimalne klasy efektywności energetycznej. Oprócz zakupu urządzenia, do dofinansowania wliczają się usługi towarzyszące, takie jak demontaż starego urządzenia, czy montaż nowego, a w przypadku kotłowni gazowej – wykonanie przyłącza.

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia

W odróżnieniu od poprzedniej wersji programu, możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć już zakończonych, pod warunkiem że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029.

Sposoby składania wniosków i formy dotacji

Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie
naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego
terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu.

Generalnie, wnioski można złożyć listownie, w siedzibie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, online – przez stronę internetową odpowiedniego WFOŚiu i przez bank. Dołączenie banków do Programu Czyste Powietrze to jedna z najistotniejszych zmian w programie Czyste Powietrze. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt. Jedną z form dotacji w nowej odsłonie programu stała się dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez wfośigw w terminie 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Oprócz tego w ramach programu można uzyskać po prostu dotację, o którą wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW. Najubożsi beneficjenci z grupy o podwyższonym poziomie dofinansowania mogą starać się o dodatkową pożyczkę z gminy.

Najistotniejsze zmiany – podsumowanie

 1. Uproszczone zasady przyznawania dotacji.
 2. Skrócony czas rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni.
 3. Uproszczony wniosek o dotację, zamiast tego będą oświadczenia.
 4. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 5. Włączenie w program sektor bankowy, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).
 6. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 7. Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.
 8. Poziom dotacji zostanie powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność.
 9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła do 10 tys. zł. W przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet zakończonych, czyli umożliwienie rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.