Zgodnie z definicją w Programie Czyste Powietrze zakończenie przedsięwzięcia to  data wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu.

Oznacza ona rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz jeśli wniosek dotyczy nowo budowanego domu  – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych wskazanych w Programie.

Poniesienie ostatniego kosztu nie może nastąpić później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Data zakończenia przedsięwzięcia jest potwierdzana w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela wfośigw.

O ile data zakończenia przedsięwzięcia dla realziacji inwestycji dla domów istniejących może być określana nawet do dwóch lat od daty podpisania umowy na dofinansowanie z Funduszem to w przypadku domów nowo budowanych trzeba być czujnym!

Co można dofinansować w nowo budowanym budynku ?

  1. Gdy Wnioskodawca zaznaczy we wniosku  budynek nowo budowany oraz planuje zakup i montaż jednego lub dwóch źródeł ciepła wraz z przyłączami spełniających wymagania techniczne określone w programie, wówczas może ubiegać się również o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej lub/i kolektorów słonecznych w formie pożyczki oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła w formie dotacji.
  2. Gdy Wnioskodawca zaznaczy budynek nowo budowany oraz posiada już zamontowane jedno lub dwa źródła ciepła spełniające wymagania techniczne określone w programie, wówczas może ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki mikroinstalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła w formie dotacji.

Uwaga! Data zakończenia już do 31.12.2019 r.

  • W każdym wypadku dla budynku nowo budowanego Wnioskodawca musi wykazać, iż przegrody, okna i drzwi zewnętrzne spełniają lub będą spełniać parametry związane z izolacyjnością cieplną od 31 grudnia 2020 roku.
  • Ponad to wg zasad określonych w Programie Priorytetowym , zakup i montaż nowych źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych będzie możliwy pod warunkiem poniesienia ich kosztów do 31 grudnia 2019 r. !

Jak to rozumieć?

  • Jeśli staramy się tylko o źródło ciepła lub/i z przyłączem to musimy uporać się z kosztami w tym zakresie do końca tego roku. A także zgodnie z oświadczeniem znajdującym się we wniosku do końca tego roku dom będzie musiał spełniać warunki izolacyjności obowiązujące od roku 2021!!! Czyli zarówno zakup i montaż źródła ciepła jak i izolacyjność wszystkich przegród domu muszą być zakończone do 31.12.2019 r.

Treść oświadczenia we wniosku:

„Oświadczam, że nowo budowany budynek objęty niniejszym wnioskiem o dofinansowanie spełnia lub będzie spełniał do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia wymagania dla przegród, okien i drzwi zewnętrznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.”

  • Jeśli nasz zakres inwestycji rozszerzymy o wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła lub instalację oze data zakończenia naszego przedsięwzięcia może być już odpowiednio wydłużona nawet do 2 lat od podpisania umowy.

Do tego tez czasu będzie można wykonywać prace nad izolacyjnością domu. Aby spełnić powyższe wymogi – do czasu zakończenia przedsięwzięcia. A data ponoszenia kosztów do 31 grudnia 2019 r będzie obowiązywać wyłącznie dla kosztów związanych ze źródłem ciepła. A data zakończenia przedsięwzięcia nie będzie musiała obowiązywać do tego terminu.

Korekta wniosku w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.