Projekt uchwały

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji. MRPiT zachęca do udziału w rozmowach jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacje przedsiębiorców i przedstawicieli branży budowlanej oraz innych zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

Obowiązek przygotowania Długoterminowej Strategii Renowacji (DSR) wynika z art. 2a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Według stanu na dzień 08.12.2020 r. spośród 27 państw członkowskich UE 17 z nich przedłożyło Komisji swoje długoterminowe strategie renowacji. 2 lutego br. projekt polskiej uchwały został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem IC6.

Polska Fala Renowacji

DSR jest dokumentem kompleksowym, który wytycza drogę poprawy efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz proponuje ścieżkę realizacji głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce. Cele wyznaczone są na lata 2030, 2040 i 2050.

UE planuje poddać transformacji nie tylko energetykę i przemysł, ale także budownictwo, które odpowiada za znaczną część emisji zanieczyszczeń do powietrze. Kolejnym celem jest zwiększenie ich efektywności energetycznej.

Krajowe zasoby budowlane składają się z ponad 13,2 mln budynków, z czego ponad 40 proc. to budynki mieszkalne jednorodzinne. Jak tłumaczą autorzy projektu uchwały, o ile budynki oddawane do użytku w XXI w. cechują się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną, o tyle starsze zasoby budowlane charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na energię i wymagają termomodernizacji. Według najnowszych badań w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 2020 r. 30 proc. z nich będzie nadal wymagać termomodernizacji. Znaczna część obecnych budynków mieszkalnych cechuje się niską efektywnością energetyczną i będzie wymagała renowacji w kolejnych latach.

Czytamy stronie RCL, że termomodernizacja pozwala na uzyskanie w budynkach mieszkalnych oszczędności energii końcowej sięgającej 147 TWh (co wynosi ok. 75 proc. obecnego poziomu ich zapotrzebowania na energię końcową), uzyskania redukcji emisji CO2 o ponad 37 mln ton rocznie (co stanowi ok. 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych w Polsce) oraz uzyskania redukcji emisji pyłów o ok. 89 tys. ton rocznie (co stanowi około jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce.

Poza programami już wdrożonymi jak STOP SMOG czy Czyste Powietrze, w przekonaniu autorów projektu trzeba wdrożyć dodatkowe zintegrowane działania celem przyspieszenia tempa termomodernizacji z obecnego niewystarczającego poziomu do średnio ok. 3,4 – 4,0 proc. w skali roku.

Obecny kształt DSR proponuje, że według scenariusza rekomendowanego do 2050 r., 66 proc. budynków zostanie doprowadzonych do standardu pasywnego.  21 proc. budynków zostanie doprowadzone do standardu energooszczędnego. Pozostałe 13 proc. budynków, których z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie da się tak głęboko zmodernizować, trafią do przedziału efektywności 90-150 kWh/( m2/rok).

Redakcja: GLOBEnergia.pl

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.