Problem liczników

Czym są podzielniki kosztów ciepła? Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że nie są to urządzenia pomiarowe – ich wskazania nie pokazują ilości jednostek ciepła odebranego przez grzejnik, na którym zostały zainstalowane. Pozwalają jednak obliczyć udział poszczególnych grzejników w ogólnej ilości ciepła dostarczanego do całego budynku. Jak się okazuje, w praktyce podzielniki ciepła nie odzwierciedlają rzeczywistego zużycia ciepła, co więcej – odbiorca ciepła często płaci absurdalne rachunki.

W ostatniej publikacji pisaliśmy na temat problemów lokatorów i odpowiedzi Ministerstwa Klimatu na pytania dotyczące legalności urządzeń. Jak wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba wskazał w odpowiedzi na interpelacje, zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy – Prawo energetyczne, istnieje możliwość rozliczenia kosztów zakupu ciepła, w części dotyczącej ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych, stosując metody wykorzystujące wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych. – Podzielniki kosztów ciepła są właśnie takimi urządzeniami – podkreśla Ozdoba.

Skargi wpływające do RPO

Podzielniki kosztów ciepła od lat są tematem skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich. Nasza redakcja wystosowała pytania w tej sprawie. Anna Kabulska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowała, że do RPO cały czas wpływają skargi dotyczące rozliczeń na podstawie podzielników ciepła. W 2019 r. skarg dotyczących ogólnie rozliczeń z tytułu dostaw energii cieplnej do mieszkania było 23, a w 2020 r. – 27. Większość tych skarg dotyczy rozliczeń za pomocą podzielników ciepła.

Ponadto Kabulska informuje, że sprawa zmian w przepisach regulujących zasady rozliczeń z tytułu energii cieplnej dostarczanej do mieszkań, z użyciem podzielników ciepła, od wielu lat stanowi przedmiot działań Rzecznika.

– Ostatnie pismo w tej sprawie zostało skierowane do Ministra Aktywów Państwowych 20.05.2020r., zostało ono przekazane zgodnie z aktualnym podziałem zadań w Radzie Ministrów do Ministra Klimatu, który udzielił Rzecznikowi odpowiedzi 8.06.2020 r. Sprawa nadal jest monitorowana w Biurze Rzecznika – wskazuje przedstawicielka biura RPO.

Lokatorzy nie wiedzą co robić

Według materiałów mediowych poświęconych problemom podzielników ciepła lokatorom często brakuje wiedzy, jak bronić swoich interesów, przez wzgląd na mało czytelne zapisy regulaminów rozliczania oraz brak jasnych przepisów prawnych w tym zakresie i kryteriów oceny prawidłowości przeprowadzonego rozliczenia kosztów zużytego ciepła w budynku wielorodzinnym. Co zrobić, jeśli odczytem podzielników kosztów ciepła nie zgadza się z rzeczywistym zużyciem ciepła? URE radzi odbiorcom, aby w przypadku braku zgodności odczytu z podzielników z faktycznym poziomem zużycia ciepła, skontaktować się z administracją budynku lub kierownictwem firmy rozliczającej. Na żądanie administracja (w porozumieniu z firmą) jeszcze raz odczyta wskazania podzielnika. Jeśli w odczycie były błędy, muszą one zostać skorygowane.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom