Przypominamy, że liczy się data wpływu do Funduszu wniosku w wersji papierowej. Lub data stempla pocztowego wysłanego wniosku drogą pocztową. 

W przypadku  wysłania elektronicznej wersji wniosku przez PORTAL BENEFICJENTA do 30 kwietnia, natomiast wersji wydrukowanej i podpisanej po 30 kwietnia – wniosek będzie musiał zostać skorygowany po wezwaniu przez pracownika Funduszu z uwagi nie poprawnie podane dochody za 2017 rok.

Najwyższe dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze otrzymują osoby o najniższych udokumentowanych dochodach. Wysokość wsparcia waha się od 15 − 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ponadto Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Nie skorzystają obecnie z programu osoby, których roczny dochód przekracza 125 528 zł. Osoby takie mogą skorzystać z możliwości odzyskania części  pieniędzy zainwestowanych w termomodernizację i nowoczesne urządzenia grzewcze – dzięki uldze termomodernizacyjnej.

Jak poprawnie wyliczyć dochód w Czystym Powietrzu?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.