Chcemy docieplić dach i ściany budynku, w którym znajdują się cztery mieszkania. Budynek jest współwłasnością dwóch rodzin. Jakie formalności trzeba spełnić?

Ocieplanie budynków o wysokości do 12 m wystarczy zgłosić w starostwie. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane (jak do pozwolenia na budowę). W opisanym wypadku należy on do kilku osób, wszystkie muszą wyrazić na to zgodę.

Od czerwca 2009 r. obowiązuje bardzo korzystne uregulowanie. Zawiera je rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Zgodnie z nim docieplenie ścian nie ma wpływu na usytuowanie obiektu na działce. Jest to ważne, gdy budynki (inne obiekty) już przed dociepleniem stoją w minimalnej odległości od granicy (wymaganej przez przepisy).

Jestem właścicielką domu letniskowego (wybudowanego w latach 80.). W wakacje w zeszłym roku dobudowałam do niego łazienkę. Czy muszę zgłosić jej odbiór, czy też zalegalizować samowolę budowlaną?

Przybudówki nie było w projekcie budowlanym. Jeśli czytelniczka chce wyprostować jej sytuację prawną, to powinna zwrócić się do powiatowego nadzoru budowlanego o zalegalizowanie. Ale nie w każdym wypadku można zalegalizować samowolę. Musi ona łącznie spełnić kilka warunków. Pozostaje to do oceny powiatowego inspektora nadzoru, który sprawdzi, czy dobudówka nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), ewentualnie decyzji o warunkach zabudowy oraz innych przepisów, przede wszystkim techniczno-budowlanych.

Czytelniczka musi sporządzić projekt budowlany oraz zapłacić opłatę legalizacyjną w wysokości 25 tys. zł. Gdy wszystko będzie zgodne z przepisami, powiatowy inspektor zatwierdzi projekt i zobowiąże do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Źródło: www.rp.pl