17 czerwca 2010 roku w Warszawie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy NFOŚiGW a bankami w sprawie dopłat do  kredytów na kolektory słoneczne zaciąganych zarówno przez odbiorców  indywidualnych jak i wspólnoty mieszkaniowe.

Banki, które podpisywały umowę wyłonione zostały w naborze przeprowadzonym przez NFOŚiGW w kwietniu i maju  br. Łącznie będzie to ok. 4,5 tyś. placówek bankowych.   Wyjątkowość tego wydarzenia polegała na tym, że dopłaty adresowane będą do osób fizycznych dysponujących prawem do nieruchomości oraz dla wspólnot mieszkaniowych, których budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej. Dofinansowania będą udzielane na zakup jak i montaż kolektorów słonecznych a także aparatury niezbędnej do prawidłowego ich funkcjonowania. Wysokość dopłaty z NFOŚiGW wynosić będzie 45% brutto kosztów poniesionych przez inwestora a obliczana będzie  proporcjonalnie do kosztów nieprzekraczających 2.500 zł za metr kwadratowy powierzchni zainstalowanych kolektorów. Na dopłaty NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł do wypłacenia w latach 2010-2014.

Pozwoli to na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zainstalowania kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. m2 (ok. 25 boisk piłkarskich), co przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 36 tys. ton.

Źródło : http://oze.nfosigw.gov.pl