W dniu 26 marca 2010 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach I konkursu programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Na wsparcie finansowe inwestycji polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznaczył:

 • 260 mln zł na dotacje, których wysokość może stanowić do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, oraz
 • 520 mln zł na pożyczki, których wysokość może stanowić do 60% kosztów kwalifikowanych

 

Beneficjent będzie mógł zatem przystąpić do realizacji inwestycji zapewniając wkład własny w wysokości jedynie 10% kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie uzyskać mogą:

 •  jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • szkoły wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz instytuty naukowo-badawcze
 • samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotne
 • organizacje pozarządowe, kościoły, inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej
   

 

Mogą zostać sfinansowane:

 • Przedsięwzięcia o minimalnym koszcie całkowitym ≥ 10 mln zł.
 • Zakres termomodernizacji obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności:
  a) ocieplenie obiektu,
  b) wymiana okien i drzwi zewnętrznych
  c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
  d) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
  e) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia.
  f) systemy zarządzania energią w budynkach,
  g) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.
  oraz dodatkowo wymiana oświetlania wewnętrznego na energooszczędne,
  jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.
  2) Przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji:
  · administracji samorządowej i państwowej,
  · wymiaru sprawiedliwości,
  · kultury,
  · kultu religijnego,
  · oświaty, nauki,
  · służby zdrowia,
  · opieki społecznej i socjalnej,
  a także budynki zamieszkania zbiorowego przeznaczone do okresowego pobytu ludzi
  poza stałym miejscem zamieszkania, w szczególności:
  · internaty i domy studenckie,
  · koszary,
  · zakład karne i zakłady dla nieletnich,
  oraz budynki do stałego pobytu ludzi, w szczególności:
  · domy rencistów lub emerytów,
  · domy dziecka,
  · domy opieki,
  · domy zakonne, klasztory.

 

Wnioski można składać do 26 kwietnia.

Do końca 2014 roku Narodowy Fundusz planuje przeznaczyć na dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności
publicznej łącznie ok. 3 miliardów zł.

Więcej informacji na stronach NFOŚiGW.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej