W dniu 26 marca 2010 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach I konkursu programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Na wsparcie finansowe inwestycji polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznaczył:

– 260 mln zł na dotacje, których wysokość może stanowić do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, oraz

– 520 mln zł na pożyczki, których wysokość może stanowić do 60% kosztów kwalifikowanych

 

Beneficjent będzie mógł zatem przystąpić do realizacji inwestycji zapewniając wkład własny w wysokości jedynie 10% kosztów kwalifikowanych.

 

Dofinansowanie uzyskać mogą:

–  jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,

– Ochotnicza Straż Pożarna,

– szkoły wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz instytuty naukowo-badawcze

– samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotne

– organizacje pozarządowe, kościoły, inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej

 

Mogą zostać sfinansowane:

– Przedsięwzięcia o minimalnym koszcie całkowitym ≥ 10 mln zł.

– Zakres termomodernizacji obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien i drzwi zewnętrznych
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
d) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
e) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia.
f) systemy zarządzania energią w budynkach,
g) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.
oraz dodatkowo wymiana oświetlania wewnętrznego na energooszczędne,
jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.
2) Przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji:
· administracji samorządowej i państwowej,
· wymiaru sprawiedliwości,
· kultury,
· kultu religijnego,
· oświaty, nauki,
· służby zdrowia,
· opieki społecznej i socjalnej,
a także budynki zamieszkania zbiorowego przeznaczone do okresowego pobytu ludzi
poza stałym miejscem zamieszkania, w szczególności:
· internaty i domy studenckie,
· koszary,
· zakład karne i zakłady dla nieletnich,
oraz budynki do stałego pobytu ludzi, w szczególności:
· domy rencistów lub emerytów,
· domy dziecka,
· domy opieki,
· domy zakonne, klasztory.

Wnioski można składać do 26 kwietnia.

Do końca 2014 roku Narodowy Fundusz planuje przeznaczyć na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej łącznie ok. 3 miliardów zł.

Więcej informacji na stronach NFOŚiGW.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej