Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych:

Dofinansowanie w formie dotacji:

 1. węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła.
 2. pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 5. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej w przypadku podłączenia
  nowego źródła ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu;
 8. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt
  balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub
  wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem wraz z wykonaniem usługi
  docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;
 9. materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających
  pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów
  pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymii zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi wraz z wykonaniem usługi docieplenia przegród budowlanych;
 10. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki;
 11. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej oraz wymiana elementów
  istniejącej instalacji grzewczej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 12. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
  oraz wymiana elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub
  wykonanie nowej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z regulacją i
  równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 13. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem
  ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu;
 14. koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia:
  • audytu energetycznego/lokalu wykonanego przed złożeniem wniosku, pod warunkiem że zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie,
  • wykonania branżowej dokumentacji projektowej, pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,
  • koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Dofinansowanie tylko w formie pożyczki:

 1. kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu;
 2. ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji
  fotowoltaicznej.

UWAGA!!!! O czym należy pamiętać !

 • Warunkiem dofinansowania wyżej  wymienionych kosztów jest wymiana wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe na źródło wskazane w Programie!
 • Powyższego wymogu nie stosuje się w przypadku:
 1. gdy kocioł/kotły na paliwo stałe spełnia/ją co najmniej 5 klasę generacji,
 2. kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne;
 3. pozostałe, eksploatowane źródła ciepła inne, niż na paliwo stałe, nie muszą być trwale wyłączane z użytkowania.
 • Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła wymienione powyżej lub jest zainstalowane źródło ciepła spełniające wymagania techniczne Programu  (np. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę generacji lub nowszej, kotły gazowe/olejowe kondensacyjne określone symbolem 4 gwiazdek, pompy ciepła spełniające wartości współczynnika efektywności COP), a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane również działania polegające na termomodernizacji przegród, np.: wymiana stolarki, ocieplenie przegród, instalacje oze (tylko pożyczka na oze).
 • Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła wymienione powyżej lub jest zainstalowane źródło ciepła spełniające wymagania techniczne Programu (np. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę generacji lub nowszej, kotły gazowe/olejowe kondensacyjne określone symbolem 4 gwiazdek, pompy ciepła spełniające wartości współczynnika efektywności COP)a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po dniu 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie przedsięwzięcia polegające na montażu instalacji oze (dofinansowanie w formie pożyczki).
 • Koszt modernizacji przegród uznaje się za kwalifikowany jeżeli po termomodernizacji spełniają lub będą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
 • W przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być
  dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie – oznaczamy znakiem x oświadczenie we wniosku.
 • Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci
  dystrybucji gazu – oznaczamy znakiem x oświadczenie we wniosku.
 • Koszty przedsięwzięcia, realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki
  letniskowe) lub w budynkach gospodarczych ( nie dotyczy źródeł ciepła zamontowanych tylko do celów ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych/ wydzielonych lokali mieszkalnych) nie są kwalifikowane.
 • W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.
 • Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Dofinansowanie dla domu nowobudowanego w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.