Program Czyste Powietrze został uruchomiony kilka miesięcy temu. Jednak w dalszym ciągu wiele trudności sprawia wnioskodawcom określenie zakresu rzeczowego, który można współfinansować w przypadku nowobudowanego domu.

Program podaje wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych dla nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Jest to:

  • ŻRÓDŁO CIEPŁA – DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI:

I. węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi montażu,
II. pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu,
III. kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz wraz z wykonaniem montażu,
IV. kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej wraz z wykonaniem usługi montażu,

V. system ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem usługi montażu,
VI. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) wraz z wykonaniem usługi montażu,

  • PRZYŁĄCZE DO NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA – DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI:

Przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu.

Uwaga!!!

Koszty związane z zakupem źródła ciepła mogą być dofinansowane pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród w zakresie podwyższonej izolacyjności obowiązującej do 2021 roku!

Koszty te muszą być poniesione do 31 grudnia 2019 r., do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu).

Jeśli staramy się TYLKO o dofinansowanie na źródło ciepła lub/i z przyłączem zgodnie z oświadczeniem znajdującym się we wniosku do końca tego roku – czyli do końca zakończenia przedsięwzięcia dla którego jest wymóg poniesienia kosztu do końca roku dom będzie musiał spełniać warunki izolacyjności obowiązujące od roku 2021!!!

Czyli zarówno zakup i montaż źródła ciepła jak i izolacyjność wszystkich przegród domu muszą być zakończone do 31.12.2019 r.

Aby obowiązek izolacji domu wydłużyć powyżej 31.12.2019 r. można wybrać do realizowanego przedsięwzięcia instalację oze lub montaż wentylacji. Wtedy obowiązek ponoszenia kosztu dalej dotyczy źródła ciepła i przyłącza, ale izolacyjność domu nie musi być wykonana do tego czasu z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Czyste Powietrze jest wydłużona. Nie kończy się w 2019 roku. A więc ocieplenie przegród można wykonać odpowiednio do czasu zakończenia pozostałego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

  • INSTALACJA OZE – DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI: 

I. Zakup i montaż instalacji źródeł energii odnawialnej:

  1. kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu,
  2. ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Uwaga:

Warunkiem dofinansowania instalacji OZE jest zakup i montaż źródła ciepła wskazanego wyżej, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniającego wymogi programu oraz w budynku są lub będą spełnione wymagania podwyższonej izolacyjności obowiązującej od roku 2021.

  • SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z ODZYSKIEM CIEPŁA z wykonaniem usługi montażu – DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI

Uwaga:

Dofinansowanie wentylacji z rekuperacją może być przyznanie pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego powyżej,  chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła, które spełnia wymogi Programu oraz także w tym przypadku przegrody w budynku są lub będą spełniać wymagania o podwyższonej izolacyjności obowiązujące od roku 2021.

Data zakończenia przedsięwcięcia w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.