Osoby budujące dom systemem gospodarczym mogą skorzystać z tzw. zwrotu części podatku VAT. Aby się o niego ubiegać, należy najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu, wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego.

Do wniosku należy załączyć kopie pozwolenia na budowę i faktur dokumentujących poniesione wydatki. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia są następujące:
 
• powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
• pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014 r.,
• ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
• osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujetych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na      budowę maksymalnie do dnia, do którego można składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach MdM (30 września 2018 r.),
• do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę – dotyczy obojga małżonków) nie była:
• właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
• osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
• właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
Zainteresowane osoby, po przystąpieniu do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogą zgłaszać się z odpowiednimi dokumentami (pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów) do właściwych urzędów skarbowych.
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 
Komentarz Termo24.pl:
Pytanie, które nasuwa się z punktu widzenia efektywności energetycznej jest takie: czy nie warto byłoby spróbować przy pomocy podobnych ulg spopularyzować budowę domów o niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną? Nie chodzi tu o standard energooszczędny czy wręcz pasywny czyli NF15 i NF40, ale o zachętę inwestorów do polepszania standardu i za każdy krok w kierunku energooszczędności przyznawać odpowiednią ulgę. Temat powinien szczególnie zainteresować „młodych”, ponieważ kwota dodatkowej inwestycji, która mogłaby być równa uldze, poniesiona na rzecz polepszenia warunków termoizolacyjnych, przynosi konkretne oszczędności w późniejszych latach użytkowania.