W dniu 25 października 2012 Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej i opublikowała ją w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 14 listopada.

W związku z tym wejdzie ona w życie 4 grudnia 2012 roku. Najważniejsze działania są następujące:

• Roczne zobowiązanie dystrybutorów energii w wysokości 1,5% zmniejszenia sprzedaży energii do odbiorców końcowych – z możliwością dla Państw Członkowskich zaliczenia oszczędności energii osiągniętych w przetwarzaniu energii, sektorze przesyłowym i dystrybucji, w tym efektywnego ogrzewania i chłodzenia infrastruktury, aby osiągnąć postawiony cel (Art.7).
• 3% stopa zobowiązania renowacji – „łącznej powierzchni ogrzewanych i/lub chłodzonych budynków” – w sektorze publicznym dla budynków „będących własnością i zajętych” przez administrację rządową (Art.5).
• Długoterminowa strategia krajowa renowacji budynków – w tym komercyjnych, mieszkalnych, budynków publicznych i prywatnych (Art.4).
Audyty energetyczne i systemy zarządzania dla dużych przedsiębiorstw (Art.8).

 

Od dnia 30 kwietnia 2013 roku Państwa Członkowskie będą sporządzać coroczny raport w sprawie postępów osiągniętych w stosunku do swoich krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej, a do czerwca 2014 roku mają czas na włączenia Dyrektywy do prawa krajowego. Ostatecznie 30 czerwca 2014 roku Komisja Europejska oceni postępy w kierunków osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej i zaproponuje dalsze środki w razie potrzeby.

Dyrektywę 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej to kolejna europejska dyrektywa po dyrektywie OZE, EPBD, mająca duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła w Europie. Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialne źródła energii i zapewniają wysoką efektywność energetyczną.

 

Źródło: EHPA/PORT PC

 

 

 

Dlaczego warto rozważyć zastosowanie pomp ciepła w budynkach o szczytowej mocy cieplnej powyżej 50 kW położonych w miastach w świetle wymagań ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej i najnowszych przepisów „Prawa budowlanego”?
Zgodnie z zapisem „Prawa budowlanego”, który obowiązuje od 01.07.2012 r. (pkt. 6 ust 2 art. 33) w przypadku obiektu budowlanego, dla którego projektowa (szczytowa) moc cieplna przekracza 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na których istnieją techniczne warunki dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej o wysokiej efektywności energetycznej występuje konieczność zastosowania w budynku indywidualnego odnawialnego źródła ciepła, kogeneracji, wykorzystania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych lub obowiązek przyłączenia obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Powyższe wymogi dotyczą głownie obszarów miejskich, w których występuje sieć ciepłownicza, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych. Zastosowanie pompy ciepła pozwala na korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) lub efektywnie wykorzystywać ciepło odpadowe.

Pompy ciepła uznane zostały, jako urządzenia przekazujące ciepło ze odnawialnych źródeł energii przez Dyrektywę RES w 2009 (29/2009/WE) pod warunkiem osiągnięcia min. wartości wsp. SPF. Dotyczy to zarówno pomp ciepła korzystających z ciepła zgromadzonego w gruncie, wodzie i powietrzu. Dostępne w Polsce rozwiązania w oparciu o pompy ciepła, pozwalają na uzyskanie mocy grzewczej pojedynczych jednostek nawet kilka MW.

Według najnowszej informacji Eurostatu, wartość eta zgodnie z załącznikiem VII dyrektywy 29/2009/WE wynosi w 2010 roku 45,58%. Oznacza to, że aktualna minimalna wartość rocznego współczynnika efektywności SPF dla pomp ciepła wynosi 2,53. Wszystkie pompy ciepła uzyskujące wyższe wartości uznawane są przez Dyrektywę 29/2009/WE jako urządzenia korzystające z OZE. Oznacza to w praktyce, że prawie każda pompa ciepła korzystająca z energii geotermalnej, hydrotermalnej i aerotermalnej jest zaliczana do urządzeń korzystających z OZE.

W przypadku pomp ciepła pobierających ciepło z gruntu lub wody, dla średniego sezonowego współczynnika efektywności SPF=4,0, udział OZE w cieple przekazywanym do budynku wynosi 75%, dla pomp ciepła korzystających z ciepła w powietrzu wynosi on ok. 66% (dla SPF=3,0). Pompy ciepła mogą również skutecznie wykorzystywać ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.
Również nowo uchwalona europejska „Dyrektywa 2012/27/EU z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej” wzmacnia szerokie zastosowanie sprężarkowych i gazowych pomp ciepła.

Szerokie zastosowanie pomp ciepła w miastach może przyczynić się także do istotnej redukcji pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10. Jest to szczególnie ważne w kontekście szerokich planów redukcji emisji pyłów zawieszonych w miastach powyżej 100 000 mieszkańców w Polsce.

 

Źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

 

Artykuł dostępny taże w e-czasopiśmie Termomodernizacja