Weryfikacja audytów energetycznych jest przeprowadzana przez weryfikatorów powoływanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Poniżej przedstawiamy etapy weryfikacji oraz co jest w poszczególnym etapie sprawdzane.

Weryfikacja audytu energetycznego polega na sprawdzeniu:
•    kompletności dokumentów i prawidłowości kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych,o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
•    2) kompletności inwentaryzacji przedmiotu audytu;
•    3) prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu audytu, o którym mowa w rozporządzeniu dotyczącym audytów;
•    wskazanych rodzajów usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji;
•    kompletności dokumentacji zawierającej sposób realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Weryfikator w oparciu o audyty energetyczne, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 Postępowanie weryfikacyjne składa się z dwóch etapów:

1. Etapu wstępnego (trwa on nie dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu)- w tym etapie jest dokonywana ocena kompletności dokumentu, zgodnie z rozporządzeniem. W przypadku niekompletności złożonego do weryfikacji audytu, weryfikator informuje w formie pisemnej inwestora o konieczności uzupełnienia dokumentu oraz wyznacza termin.
2. Etapu właściwego (nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie), który następuje po zakończeniu etapu wstępnego lub po dokonaniu uzupełnień. Weryfikator w ramach postępowania, w którym sprawdza zgodność audytu energetycznego z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu
dotyczącym audytów.
Po zakończeniu postępowania weryfikator wystawia ocenę pozytywną lub negatywną. W przypadku tej drugiej konieczne jest pisemne uzasadnienie.

Podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego:
•    powinny być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo do ewidencji działalności gospodarczej;
•    powinny dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, która:
a) posiada wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub w dziedzinie nauk ścisłych,
b) posiada co najmniej trzyletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w szczególności, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz kalkulacji kosztów robót budowlanych;
•    nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważałby obiektywność dokonywanej weryfikacji;
•    nie powinny wykonywać audytów energetycznych lub części audytów remontowych sporządzanych dla potrzeb uzyskiwania premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów;
•    nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z podmiotami wykonującymi audyty energetyczne lub części audytów remontowych sporządzanych dla potrzeb uzyskiwania premii termomodernizacyjnej oraz remontowej.

Źródło:
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z dnia 17 marca 2009.