Jak już to zostało wspomniane przy okazji omawiania wymagań dla kolektorów słonecznych zarówno dla istniejących i nowo budowanych domów jednorodzinnych będzie można dofinansować w formie pożyczki koszt zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

“Wytyczne” dla fotowoltaiki

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:

  • PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub
  •  PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,
    lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE. W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe.
  •  Moduły fotowoltaiczne oraz inwertery muszą posiadać pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru.
  • Instalacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

Wizualizacja dom pasywny

Fotowoltaika w budynku nowo budowanym tylko pod warunkiem!

Tu również tak samo jak w przypadku kolektorów koszty związane z zakupem i montażem instalacji spełniających określone wymagania będzie można współfinansować w formie pożyczki pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród w zakresie izolacyjności od roku 2021.
Drugim warunkiem jest wymóg zakupu i montaż wybranego źródła ciepła. Np. kotła na paliwo stałe, węzła cieplnego, systemu ogrzewania elektrycznego, kotła olejowego, kotła gazowego kondensacyjnego, powietrznej pompy ciepła, pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody – spełniającego określone w programie warunki techniczne). Jednak w przypadku, gdy w budynku istnieje już takie źródło ciepła to ten wymóg nie obowiązuje!

 

INFOGRAFIKA | Koszty kwalifikowane w Programie Czyste Powietrze!

Dotacja? A może pożyczka? Jakie będą możliwości dofinansowania w Programie Czyste Powietrze?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.