Przewidziano zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jego działalność rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. „wielkiej płyty” oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, zamieszkiwanych przez najuboższą część społeczeństwa. Projekt nowelizacji ustawy wiąże się z programem „Czyste powietrze”.

Najważniejsze rozwiązania

Przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
– wsparcie w formie premii będzie udzielane na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją,
– wsparcie wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia (będzie mogło być jednak podwyższone o 10 punktów proc. w przypadku budynków komunalnych objętych ochroną konserwatorską).

Więcej podmiotów będzie mogło ubiegać się o premie remontowe. Będą to np. wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.

W związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, właściciele budynków z tzw. „wielkiej płyty” będą mogli ubiegać się o pokrycie 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw: fakturowej i nośnej w celu minimalizacji ryzyka odpadania płyt zewnętrznych.

Dodatkowa premia na OZE!

W przypadku połączenia termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, premia zostanie podniesiona!

Podwyższona premia termomodernizacyjna w przypadku jednoczesnego realizowania inwestycji termomodernizacyjnej i montażu fotowoltaiki oraz turbin wiatrowych wyniesie 21% zamiast obecnych 16%. Ma to zachęcić inwestorów do montażu tych – potencjalnie jedynych możliwych do zastosowania w przypadku budynku wielorodzinnego – systemów odnawialnych źródeł energii.

Szacuje się, że koszty proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniosą ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych.
W 2020 r. program będzie finansowany z wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Po 2021 r. głównym źródłem finansowania będą środki budżetu państwa.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Pojawiają się głosy, że projekt wymaga pilnej poprawki. Miałaby ona dotyczyć wypracowania modelu wsparcia dla budynków będących współwłasnością gminy i osób fizycznych, które stanowią znaczącą część domów w woj. dolnośląskim czy śląskim.

Takie domy są administrowane przez wspólnoty mieszkaniowe – one mogą korzystać od dawna już ze środków z FTIR. Problemem jest brak zainteresowania samorządów inwestycjami w budynki, w których mają 100% mieszkań komunalnych. Ta ustawa daje im instrument wsparcia – odpowiada Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW

Na razie przez Radę Ministrów został przyjęty projekt. Wciąż są szanse na wprowadzenie poprawek. Dobrze, że coś się w tym względzie dzieje!

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.