Na wstępie przytoczymy definicję gospodarstwa domowego z programu Czyste Powietrze. A w kolejnej części najbardziej popularne wątpliwości związane z tą definicją i ich interpretacje.

Gospodarstwo domowe

Przez Gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

1) małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
2) rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
3) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
4) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
5) osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osoba ubiegającą się o dofinansowanie.

Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Natomiast Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym – jest to suma dochodów wszystkich osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, podzielona na 12 miesięcy oraz na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Jak interpretować gospodarstwo domowe – często zadawane pytania

Czy wszyscy członkowie gospodarstwa domowego muszą mieć adres zameldowania w podmiotowym budynku? Od kiedy mają mieszkać w budynku, by wliczyć ich do gospodarstwa domowego?

Nie ma wymogu, aby członkowie tworzący gospodarstwo domowe posiadały meldunek w budynku na który będzie składany wniosek. Dochody liczy się za ubiegły rok dla osób które wchodzą w skład w skład gospodarstwa domowego w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli właściciel/współwłaściciel pracuje za granicą i przebywa tam większość czasu w skali roku, to czy jego dochód uwzględnia się i będzie wliczany w skład dochodu gospodarstwa domowego? (pozostali członkowie gospodarstwa to żona, syn)? 

Podstawą jest oświadczenie Wnioskodawcy, które osoby tworzą z nim gospodarstwo domowe. W opisanej sytuacji do dochodów właściciela należy doliczyć dochody żony. Dochody dzieci, które nie mieszkają w domu i same się utrzymują, nie są wliczane.

Czy do dochodu należy doliczyć stypendium socjalne, naukowe dziecka (studenta), do 25 roku życia, które jest zameldowane w domu, lecz mieszka i studiuje poza miejscem zamieszkania ?

Dochód stanowią m.in. : stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1530), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom. Jeżeli student nie jest uznany za samodzielnego finansowo, nie ma stałego źródła utrzymania, to do dochodu osób w gospodarstwie domowym  należy doliczyć stypendium dziecka ( studenta) do 25 roku życia.

Jak wyliczyć osoby w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy wnioskodawcą jest mężczyzna (współwłaściciel nieruchomości) zamieszkujący wspólnie z rodzicami (osiągającymi dochody) i siostrą (nieosiągającą dochodu) w przypadku pierwszym gdyby mężczyzna ten gospodarował i zamieszkiwał razem z osobami wymienionymi wyżej oraz w przypadku drugim, gdyby zamieszkiwał, ale nie gospodarował wspólnie z tymi osobami. 

W sytuacji pierwszej dotyczącej wspólnego gospodarowania – do  gospodarstwa domowego wliczani byliby rodzice i wnioskodawca, w drugiej, bez wspólnego gospodarowania– sam wnioskodawca. Zgodnie z definicją gospodarstwa opracowana m.in. w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinnych i ustawy o pomocy społecznej, Siostra, bez względu na to, czy osiąga dochody, czy też nie, nie jest wliczona do gospodarstwa domowego.

Czyste Powietrze: Jakie koszty można współfinansować przy wymianie źródła ciepła oraz instalacji c.o i c.w.u?

Kotły – jakie wymagania spełnią urządzenia finansowane z programu Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.