Okno oddziela dwie przestrzenie o różnej temperaturze, następuje więc wymiana ciepła, które przepływa ze środowiska cieplejszego do zimniejszego, co odbywa się trzema drogami: przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie (w oknach około 2/3 ciepła przechodzi tą drogą).


Izolacyjność termiczna jest wyrażona za pomocą współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²·K)].

Izolacyjność cieplna zależy od konstrukcji okna, a przede wszystkim od rodzaju zastosowanych szyb, ich liczby oraz odległości między nimi (60-70% powierzchni okna zajmuje oszklenie). Wartość współczynnika U szyb w zależności od typu oszklenia podano w dziale – Izolacja termiczna szyb.

Wartość współczynnika U dla różnych profili okiennych:

– rama drewniana 1,4 – 1,6 W/(m²·K),
– rama z PVC 1,45 – 1,8 W/(m²·K),
– rama aluminiowa – profile izolowane 2,8 W/(m²·K),
– rama aluminiowa – profile nieizolowane 6,3 W/(m²·K).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. (Dz. U. z 197 r. Nr 132, poz. 878) szczegółowo określało wartości współczynnika przenikania ciepła k okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, które nie mogą być większe niż wartości kmax, określone w tabelach. Choć Rozporządzenie ma ponad 10 lat, warto przypomnieć jego zapisy.

 Budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Kmax [W/(m²·K)]
1
Okna (w tym połaciowe), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o tj ≥ 20°C:
– w I, II i III strefie klimatycznej
2,6
– w IV i V strefie klimatycznej
2,0
2
Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nie ogrzewanych
4,0
3
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nie ogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nie ogrzewanymi
bez wymagań
4
Drzwi zewnętrzne wejściowe
2,6

Budynek użyteczności publicznej

Lp. Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne Kmax [W/(m²·K)]
1
Okna i drzwi balkonowe:
a) przy tj ≥ 20°C
2,3
b) przy tj < 20°C
bez wymagań
2
Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach)
2,3
3
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nie ogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nie ogrzewanymi
bez wymagań
4
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków
2,6