Już 10 centymetrowe docieplenie ściany styropianem zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię od kilku do nawet kilkunastu procent. Wymiana okien na takie o współczynniku mniejszym od 1W/m2*K i wysokim współczynniku przepuszczalności energii słonecznej również znacząco zmniejsza straty ciepła przez przenikanie. Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED w porównaniu z konwencjonalnymi świetlówkami będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ LED-y zaoszczędzą ok. 80% energii potrzebnej na oświetlenie.
Warto również zmodernizować system wentylacji i klimatyzacji, dodatkowo ocieplić rury, zastosować zawory z automatyczną regulacją lub wymienić nośnik energii.

Po przedstawieniu wszystkich możliwych wariantów przedsięwzięć modernizacyjnych liczone są koszty, które należy w nie zainwestować. Na podstawie wyliczonych kosztów wytwarzania ciepła i kosztów przeznaczonych na wymianę elementów poszczególnych systemów wybierany jest najbardziej optymalny wariant termomodernizacyjny.

Jak termomodernizują Polacy? Jakie robią błędy? O doświadczeniach zawodowych opowiada dr inż. Paweł Krause, STEKRA

„Aby sprostać wymaganiom obowiązujących przepisów, a także rosnącym oczekiwaniom inwestorów i użytkowników planowane do wykonania prace termomodernizacyjne powinny być odpowiednio i fachowo przygotowane i zrealizowane. Oczekiwane rezultaty tych prac będą możliwe do osiągnięcia tylko w takim przypadku, gdy wszyscy uczestnicy procesu budowlanego poprawnie zrealizują zaplanowane zadania.

Obok inwestora, który oprócz wymaganych prawem obowiązków, powinien wybrać doświadczonego wykonawcę robót budowlanych, ważną rolę pełni projektant. Tak naprawdę to od jego rozwiązań projektowych oraz stopnia uszczegółowienia projektu budowlanego lub wykonawczego, zależy poprawne zaprojektowanie izolacji cieplnej zewnętrznych przegród budowlanych i wzajemnie występujących pomiędzy nimi połączeń.

Nawet najlepszy projekt musi zostać odpowiednio zrealizowany na budowie. Nad poprawnością wykonawstwa powinien czuwać zarówno kierownik budowy jak i inspektor nadzoru inwestorskiego. Nieodzowny jest także nadzór autorski, tak aby projektant mógł w porę zareagować i skorygować ewentualne rozbieżności pomiędzy projektem a wykonawstwem.

Błędy i nieprawidłowości w pracach termomodernizacyjnych dotyczą zarówno części projektowych jak i wykonawstwa. W zakresie projektów błędy dotyczą nieprawidłowych obliczeń grubości izolacji termicznych, mostków cieplnych a także kondensacji wewnątrz przegrody. W przypadku wykonawstwa nieprawidłowego przygotowania podłoża, złego mocowania termoizolacji oraz nieprawidłowego wykonania elementów wykończeniowych.”


Źródło: GLOBEnergia Plus 6/2016, Termo24.pl