Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

W czym nam pomoże Gmina w ramach podpisanego porozumienia z wojewódzkimi funduszami?

 1. Pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i kompletowaniu załączników:
 • pomoc przy rejestracji na portalu beneficjenta, wypełnienie i wysłanie wniosku w formie elektronicznej,
 • zapoznanie  z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami z nim związanymi,
 • pomoc przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie (wskazanie – kto, gdzie podpisuje się we wniosku, wypełnienie wymaganych pól i skompletowanie załączników),
 • pomoc przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego/ uproszczonej analizy energetycznej,
 • pomoc przy wyliczaniu dochodu do wniosku.

     2. Składanie wniosków w Gminie:

 • Złożenie przez mieszkańca wniosku następuje po etapie doradczym lub mieszkaniec przychodzi do gminy z wypełnionym wnioskiem. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii lub potwierdzona poprzez odbiór przesyłki) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW w rozumieniu Programu.
 • Po przyjęciu wniosku Gmina poddaje go ocenie.
 • Wnioski złożone do WFOŚiGW zostaną przekazane do Gminy, która podpisała porozumienie zgodnie z właściwością terytorialną ze względu na usytuowanie budynku. Po przyjęciu wniosku Gmina poddaje go ocenie.
 • Weryfikacja wniosku przekazanego przez WFOŚiGW  lub złożonego w Gminie odbywa się w terminie 30 dni od jego przekazania lub wpływu do kancelarii Gminy.
 • Obowiązkiem Gminy po dokonaniu weryfikacji wniosku przekazanie wniosku do WFOŚiGW.

Jak wygląda weryfikacja wniosku przez Gminę?

Weryfikacja następuje po przyjęciu wniosku przez gminę od wnioskodawcy.

 – Weryfikacja kompletności wniosku obejmuje sprawdzenie:

 • czy jest na obowiązującym formularzu,
 • czy jest prawidłowo podpisany,
 • czy wnioskodawca wskazał prawo własności/współwłasności do budynku/lokalu mieszkalnego lub nieruchomości w przypadku domu nowobudowanego,
 • czy wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki do wniosku.
 • poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem rachunkowym (wyliczenie dochodu, prawidłowość dokumentów potwierdzających wysokość dochodu np. data wydania, wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania zostały prawidłowo określone i wyliczone, okres realizacji przedsięwzięcia został prawidłowo wyliczony),

– Ponowna weryfikacja

Przewidziana jest, jeżeli po weryfikacji wniosku pracownik gminy zidentyfikuje braki. Zwraca się wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie)

– Przekazanie do WFOŚiGW zweryfikowanego wniosku o dofinansowanie z ewentualnymi uwagami zgłoszonymi przez pracownika Gminy.

– Pomoc Gminy w przygotowaniu wniosku o płatność.

Jak potwierdzić zrealizowanie zakupu kotła lub termomodernizację domu w Czystym Powietrzu?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.