Ustawa określająca sposoby wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych powstała 21 listopada 2008 roku a w życie weszła w roku 2009. Premię przyznaje BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, dysponujący Funduszem Termomodernizacji i Remontów.

Kredyty zaciągane są w bankach współpracujących z BGK w ramach wyżej wymienionego Funduszu. Należą do nich :
1. Bank BPH S.A.
2. Bank DnB NORD Polska S.A.
3. Bank Millennium S.A.
4. Bank Ochrony Środowiska S.A.
5. Bank Pekao S.A.
6. Bank Pocztowy S.A.
7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
8. Bank Zachodni WBK S.A.
9. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
10. ING Bank Śląski S.A.
11. Krakowski Bank Spółdzielczy
12. Kredyt Bank S.A.
13. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
14. Nordea Bank Polska S.A.
15. PKO BP S.A.

Podstawą uzyskania dofinansowania do przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest wykonanie audytu energetycznego.  Procedura uzyskania premii zaczyna się od złożenia wniosku do BGK. Wniosek składa inwestor za pośrednictwem banku w którym zaciągnięty jest kredyt. Dodatkowymi dokumentami dołączanymi do wniosku są :
•    umowa kredytu zawarta pod warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej;
•    audyt energetyczny;
•    oświadczenie inwestora, że kredyt uzyskany na to przedsięwzięcie nie posłuży do pokrycia kosztów związanych z innymi pracami remontowymi, na które uzyskano środki z Unii Europejskiej lub zaciągnięty został inny kredyt.

Prawidłowo wykonany audyt powinien zawierać :
1.    dane identyfikacyjne budynku , lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej oraz inwestora ( osoba fizyczna : imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer PESEL, cudzoziemiec : nazwa i numer dokumentu tożsamości);
2.    ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła oraz lokalnej sieci ciepłowniczej;
3.    opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termo modernizacyjnego;
4.    wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

Premia termomodernizacyjna przyznawana jest w przypadku gdy BGK dysponuje wolnymi środkami w ramach Funduszu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W takich przypadkach BGK informuje wszystkich interesantów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej o braku możliwości przyznawania premii a banki kredytujące wstrzymują na pewien okres czasu przyjmowanie wniosków. Podania złożone przed okresem wstrzymania przyznawania premii rozpatrywane są w pierwszej kolejności po ich wznowieniu, a decyduje o tym data wpłynięcia wniosku. O decyzji BGK informowany jest zarówno inwestor jak i bank kredytujący.  O przyznaniu premii decyduje audyt energetyczny. Powinno z niego wynikać, że w wyniku przeprowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi :
1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:                                                              
– w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10 %, 
– w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego   – co najmniej15%
– w pozostałych budynkach – co najmniej o 25 %,
2) zmniejszenie rocznych strat energii co najmniej o 25 %,
3) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła co najmniej o 20 %,
4) zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Weryfikacją audytu energetycznego zajmuje się Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Do jego zadań należy ocena opłacalności przewidywanych inwestycji. Premia zostaje przyznana bankowi kredytującemu kiedy przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z projektem budowlanym oraz zakończono je w terminie zgodnym z umową kredytu.  

Źródło : Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów.