Złożony wniosek oceniany jest zgodnie ze szczegółowymi kryteriami wyboru przedsięwzięć.

Kryteria dostępu

Ocena wg tego kryterium ma postać 0-1 czyli nie spełnia/spełnia. A niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku. Oczywiście przysługuje nam możliwość złożenia wyjaśnień czy uzupełnień nawet po dwukrotnym wezwaniu.
Ocenie podlegają następujące elementy z oceną 0-1:

 • Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru,
 • Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie,
 • Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki,
 • Wnioskodawca mieści się w katalogu beneficjentów, określonym w programie
  priorytetowym,
 • Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym,
 • Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku,
 • Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym,
 • Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z programem priorytetowym.

Jeśli mimo wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień nie przedłożymy odpowiednich informacji nasz wniosek zostaje wyłączony z dalszego postepowania.

A jeśli wniosek spełnia kryteria dostępu, zostanie on oceniony pozytywnie i zostaje skierowany do dalszej oceny.

Ocena wniosku o dofinansowanie wg kryteriów jakościowych dopuszczających

Zakres podlegający w ocenie jakościowej dopuszczającej to odpowiedzi na pytania:

 • Wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia wynika z audytu energetycznego budynku lub uproszczonej analizy energetycznej zawartej we wniosku o dofinansowanie?
 • Wnioskowany zakres rzeczowy jest zgodny z rodzajami przedsięwzięć wymienionych w Programie priorytetowym?
 • Koszty kwalifikowane są zgodne z Programem priorytetowym – Rodzaje kosztów kwalifikowanych?
 • Koszty kwalifikowane dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia są nie wyższe, niż określone w Programu priorytetowego (Maksymalne koszty jednostkowe)?
 • Modernizowane/instalowane źródła ciepła spełnią wymagania określone w załączniku do Programu?
 • Wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku objętego projektem, z której wynika, że podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie – oświadczenie wnioskodawcy?
 • W przypadku montażu kotła opalanego węglem wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia budynku objętego projektem do sieci ciepłowniczej i sieci dystrybucji gazu, z której wynika, że podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie—oświadczenie wnioskodawcy
 • Modernizowane przegrody spełnią wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od roku 2021?

Na tym etapie oceny przysługuje nam jednokrotne uzupełnienia.

Wizyta dopuszczająca

Wfośigw na etapie oceny wg kryteriów jakościowych dokonuje wizytacji dopuszczającej w celu potwierdzenia spełnienia tych kryteriów dla wszystkich budynków istniejących i tych nowo budowanych, w których jest zamontowane źródło ciepła zgodne z wymaganiami programu
priorytetowego. Jest ona przeprowadzana zgodnie z Instrukcją wizytacji dopuszczającej .
Przedstawiciel wfośigw potwierdza czy wnioskowany zakres rzeczowy jest uzasadniony i rzeczywiście może zostać zrealizowany, a także czy oświadczenia zadeklarowane przez wnioskodawcę we wniosku pokrywają się ze stanem faktycznym.
Przedstawiciel wfośigw przeprowadza weryfikację poprzez kontrolę dokumentów oraz obmiar/oględziny m.in.:

 • posiadanie branżowej dokumentacji projektowej ( jeżeli dotyczy),
 • dokumentów o spełnieniu wymagań technicznych w zakresie źródła ciepła (w przypadku budynków które mają już zamontowane źródło ciepła) np. certyfikat/etykieta/
  zaświadczenie,
 • posiadanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (jeżeli dotyczy),
 • powierzchnię istniejącą przegród podlegających termomodernizacji,
 • powierzchnię stolarki zewnętrznej,
 • powierzchnię drzwi i bram garażowych.

Dodatkowo przedstawiciel WFOŚiGW może wymagać okazania dokumentów potwierdzających:

 • dokonanie analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie),
 • dokonanie analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu (w przypadku zakupu i montażu kotła na węgiel). Warunkiem montażu kotła opalanego węglem jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu,
 • dopuszczenie budynku do użytkowania,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r.,
 • uzyskanie zgody na rozpoczęcie budowy (dotyczy budynku nowo budowanego).

Przedstawiciel wfośigw potwierdza dokonane ustalenia dokumentacją fotograficzną z wizytacji. Przyjmuje się, że dopuszczalne odstępstwo w obmiarze ścian może wynosić do + – 10 % obmiaru dla powierzchni docieplenia ścian.
Wynikiem wizytacji jest protokół dopuszczający, który zostaje podpisany w dniu dokonania wizytacji dopuszczającej przez przedstawiciela wfośigw oraz wnioskodawcę.

Pozytywny wynik wizytacji dopuszczającej kończy etap oceny jakościowej wniosku o dofinansowanie!

O czym należy pamiętać PRZED złożeniem wniosku w Programie CZYSTE POWIETRZE ?

Termomodernizacja w Czystym Powietrzu. Sposób na oszczędność czy sposób na niską emisję?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.