Rozliczenie częściowe lub końcowe

Program Czyste Powietrze zakłada, że wypłata dofinansowania może być zrealizowana albo na zakończenie realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej elementów.

Częściowe rozliczenie dofinansowania

W przypadku chęci uzyskania częściowego rozliczenia należy wystąpić do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozliczenie części inwestycji oraz wypłatę środków za wykonane już prace. W tym celu należy złożyć wniosek o płatność częściową. Wzór załącznika o płatność jest załącznikiem do umowy dotacji. Znajduje się również na Portalu Beneficjenta.

Końcowe rozliczenie dofinansowania

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płatności końcowej. Tutaj także beneficjent programu składa wniosek o płatność, który również podlega weryfikacji dokonywanej przez pracownika Funduszu.

Podstawą wypłaty środków są załączone do niniejszego wniosku o płatność

 1. Protokół odbioru robót wykonawcy/ Protokół końcowy,
 2. Potwierdzone przez WFOŚiGW za zgodność z oryginałem faktury lub inne równorzędne dowody księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, Oryginały ww. dokumentów po oznaczeniu przez WFOŚiGW, że zostały „ dofinansowane ze środków umowy pożyczki/dotacji nr…. z dnia….., w kwocie……., na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze” zwracane są beneficjentowi.
 3. Kopie umów z wykonawcami (jeśli środki będą przekazywane na konto wykonawcy/dostawcy).
 4. Dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie faktur oraz innych równorzędnych dowodów księgowych ( przelew winien być dokonany z rachunku beneficjenta wskazanego powyżej oraz we wniosku o dofinansowanie).

Protokół odbioru robót wykonawcy

Do wniosku należ dołączyć PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY. Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta – jeśli prace wykonał osobiście. Protokół odbioru jest dokumentem, który potwierdza realizację części prac zgodny z Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym przedsięwzięcia (załącznik umowy o dofinansowanie). Do częściowego rozliczenia wypełnić należy odpowiednie elementy zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Załączniki do wniosku o płatność

Do wniosku oprócz wspomnianego protokołu odbioru częściowego należy załączyć:

 1. Zestawienie załączonych dowodów księgowych (zgodnie ze wzorem), wskazanych we wniosku o płatność (zestawienie faktur i rachunków),
 2. Oryginały dowodów księgowych (imienne faktury lub inne równorzędne dowody księgowe), zgodne z zestawieniem w pkt.1 , potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia; dowody księgowe powinny zostać wystawione na beneficjenta,
 3. Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności,
 4. Protokół odbioru robót wykonawcy/protokół końcowy, obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem,
 5. Kopie umów z wykonawcami/ dostawcami (jeśli środki będą przekazywane na konto wykonawcy/dostawcy) – jeśli dotyczy ,
 6. Certyfikaty/etykiety/zaświadczenia/atesty wyrobów budowlanych, urządzeń na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych określonych w Programie Czyste Powietrze wbudowanych/zamontowanych materiałów/urządzeń – jeśli dotyczy,
 7. Zdjęcia tablic znamionowych zainstalowanych urządzeń lub kopie kart technicznych lub kart gwarancyjnych, w których wskazano markę, model, typ, moc zamontowanych urządzeń – jeśli dotyczy.
 8. W przypadku montażu kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) należy dołączyć certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009  (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe wydane przez jednostkę certyfikującą – jeśli dotyczy.
 9. Imienny dokument (wystawiony na beneficjenta) potwierdzający złomowanie kotłów na paliwo stałe, piecy wolnostojących typu koza, trzony kuchenne – jeśli dotyczy .
 10. Kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych – jeśli dotyczy .

Następnie pracownik merytoryczny Funduszu dokonuje weryfikacji wniosku o płatność. Jeśli wniosek zostanie oceniony negatywnie, to Fundusz wzywa wnioskodawcę, aby dokonał korekty. Natomiast pozytywna weryfikacja wniosku uruchamia proces wypłaty dotacji. Dotacja powinna być wypłacona w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność.

Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja