Mając na celu ograniczenie liczby odmów przyłączenia do sieci oraz skrócenie czasu poszczególnych procedur Prezes URE – wydając 24 marca 2010 roku Stanowisko skierowane do przedsiębiorstw gazowych – ustalił jednolite i przejrzyste zasady oceny efektywności ekonomicznej przyłączania podmiotów do sieci gazowych.

Wykorzystując uprawnienia nadane Regulatorowi na mocy ustawy Prawo energetyczne i rozstrzygając sprawy sporne, powstałe z powodu braku ekonomicznych warunków przyłączenia nowych podmiotów do sieci gazowych, Prezes URE będzie kierował się przedstawionymi w Stanowisku kryteriami oceny efektywności ekonomicznej przyłączeń. W swoim stanowisku Prezes URE określił także tryb i minimalny zakres przekazywania przez przedsiębiorstwa informacji o odmowach przyłączenia.

Prezes URE, poprzez zatwierdzane taryfy, zapewnia przedsiębiorstwom środki finansowe na realizację zamierzeń wskazanych w projektach planów rozwoju. Dla przedsiębiorstw oznacza to obowiązek przyłączania odbiorców z obszaru objętego uzgodnionym projektem planu i zwalnia z konieczności przeprowadzenia analizy efektywności każdego wniosku przyłączeniowego. Z przepisów ustawy wynika, że każda propozycja przyłączenia podmiotu do sieci za opłatą wyższą od wynikającej z taryfy jest odmową i podlega obowiązkowi powiadomienia Prezesa URE.

Źródło: URE