Nowy nabór w lutym

Od 1 stycznia program rządowy Stop Smog jest realizowany przez MKiŚ i NFOŚiGW, gdyż został przejęte od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Program STOP SMOG ma na celu wsparcie procesu likwidacji lub wymiany źródeł ciepła na technologie niskoemisyjne. Ponadto wspierana jest także termomodernizacja budownictwa mieszkaniowego, w szczególności budynków jednorodzinnych, w których mieszkają osoby ubogie energetyczne. Można także sfinansować podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub zapewnić budynkom dostęp do energii z instalacji OZE.

STOP SMOG

Szczegóły naboru dla gmin w ramach programu STOP SMOG na nowych, łatwiejszych zasadach NFOŚiGW planuje przedstawić w lutym br.

STOP SMOG jest realizowany przez gminy. Stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim. Gmina otrzymuje do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji poprzez Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Pozostałą część musi sfinansować ze środków własnych. Wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100 proc.

Do końca 2024 r. budżet w programie przewidziano na ponad 1,2 miliarda zł, z czego ponad 880 mln zł to środki krajowe.

Na łamach GLOBenergia.pl informowaliśmy, że 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadziła wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu STOP SMOG. Wśród nich dopuszczono możliwość realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy, wyposażono gminy w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających o dofinansowanie, rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, zmniejszenie z 50 proc. na 30 proc. wymaganą redukcję zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Rząd oraz NFOŚiGW promują możliwości skorzystania z dofinansowania w skali ogólnopolskiej. MKIŚ przedstawiło wyniki badań świadomości i zachowań ekologicznych w zakresie jakości powietrza. Większość Polaków słyszało jakiekolwiek informacje na temat programów wsparcia. 88 proc. usłyszało o programie Czyste Powietrze, najczęściej byli to emeryci i renciści (92 proc.). Mniej popularny jest program STOP SMOG (86 proc.).

Ubóstwo energetyczne

Według wyliczeń Instytutu Badań Strukturalnych, 12,2 proc. mieszkańców naszego kraju, czyli 4,6 mln osób ( 1,3 mln gospodarstw domowych), żyje na pograniczu lub w ubóstwie energetycznym. Wiele osób nie jest w stanie sfinansować remont domu, a tym bardziej termomodernizację budynku. Dokuczliwym problemem Polski w dalszym ciągu jest smog, pojawiający się na skutek ogrzewania domów paliwami konwencjonalnymi. Szacuje się, że w Polsce ok. 3 mln gospodarstw domowych korzysta z tzw. kopciuchów, czyli pieców, które nie spełniają standardów emisyjnych.

Źródło: Czyste Powietrze, MKiŚ

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.