Podpisanie umowy o dofinansowanie to zwieńczenie wysiłku włożonego w przygotowanie wniosku. Od momentu podpisania umowy mamy 24 miesiące na wykonanie zakresu wskazanego z wniosku, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Rozliczanie częściowe i końcowe

Program dopuszcza, abyśmy dostawali wypłatę dofinansowania transzami po zrealizowaniu poszczególnych elementów wpisanych w naszym wniosku lub w jednej wypłacie na zakończenie całości realizacji przedsięwzięcia.

Częściowe rozliczenie

Po zrealizowaniu określonej przez nas części elementów określonych w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, możemy wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i udzielenie płatności (wypłaty) na wykonany zakres prac.  W tym celu należy wypełnić wniosek o płatność.

Wniosek o płatność częściową jest wypełniany na formularzu stanowiącym załącznik do umów o dofinansowanie . W przypadku finansowania przedsięwzięcia zarówno w formie dotacji jak i pożyczki, sporządza się jedynie jeden wniosek o płatność.
Do wniosku o płatność częściową należy dołączyć wypełniony Protokół odbioru częściowego przedsięwzięcia, zgodny ze wzorem stanowiącym również załącznik do wzoru wniosku o płatność.
Protokół odbioru częściowego jest podpisywany przez beneficjenta oraz wykonawcę, a w przypadku wykonywania prac siłami własnymi wypełnia go jedynie beneficjent. Protokół potwierdza wykonanie części prac z podaniem ich faktycznej ilości (obmiaru), zakresu prac wskazanego w umowie o dofinansowanie, dokumentacji technicznej zamontowanych materiałów/urządzeń, a także kosztu całkowitego tego elementu inwestycji, kosztu kwalifikowanego inwestycji oraz zawiera potwierdzenie, że zakres rzeczowy ujęty w przedmiotowym protokole jest zgodny ze złożonym wnioskiem o płatność.
Beneficjent ponadto oświadcza, że:

  1. Przedmiot odbioru częściowego spełnia wymagania techniczne określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze oraz załączniku nr 1 do ww. programu;
  2. Przedmiot odbioru częściowego odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany w budynku objętym przedsięwzięciem i jest gotowy do eksploatacji;
    Instalacja została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń;
  3. Dysponuje gwarancjami jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem.
  4. W przypadku wymiany źródła ciepła, demontowane źródło ciepła zostało trwale wyłączone z użytkowania. W przypadku źródła ciepła należącego do kategorii: kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec wolnostojący typu koza, do oświadczenia dołącza dane dokumentu potwierdzającego jego złomowanie. Dokument ten będzie podlegał okazaniu na etapie wizytacji końcowej.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja złożonego wniosku o płatność, która przeprowadzana jest przez pracownika merytorycznego Funduszu. W przypadku negatywnej oceny wniosku o płatność częściową, pracownik merytoryczny wzywa beneficjenta do dokonania wymaganych korekt oraz uzupełnień. Po pozytywnej weryfikacji wniosek zostaje zatwierdzony i następnie wypłacona część dotacji na rachunek wskazany przez beneficjenta.

Rozliczenie końcowe

Płatność końcowa dokonywana jest w oparciu o składany przez beneficjenta wniosek o płatność końcową zgodnie ze wzorem wskazanym w Programie. Podobnie jak w przypadku rozliczenia częściowego poddany od będzie weryfikacji. W przypadku negatywnej beneficjent zostanie wezwany do korekty. Po pozytywnej ocenie nastąpi wizytacja końcowa pracownika Funduszy, a z jej wizyty będzie sporządzony odpowiedni Protokół końcowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy.
Pozytywny wynik wizytacji jest warunkiem niezbędnym do przekazania beneficjentowi ostatniej płatności.

Celem wizytacji końcowej jest potwierdzenie, że zakres rzeczowy przedsięwzięcia określony w umowie o dofinansowanie został faktycznie wykonany.

Podsumowując. Przemyślany zakres zadania podany na etapie wniosku. A następnie rzetelne wykonanie tego zakresu inwestycji i udokumentowanie go na formularzach podanych do Programu gwarantuje bezproblemową i szybką wypłatę dofinansowania.

O czym należy pamiętać PRZED złożeniem wniosku w Programie CZYSTE POWIETRZE ?

 

Redakcja Termomodernizacja