Dla wyrobów budowlanych istnieje 7 podstawowych klas – A1, A2, B, C, D, E oraz F – określają one w jakim stopniu materiał przyczyni się do rozwoju ognia, czyli czy i jak szybko się zapali, a także ile energii (ciepła) przy tym wydzieli. Najbezpieczniejsza klasa to A1, F natomiast oznacza materiały najszybciej rozprzestrzeniające ogień.

Dodatkowo stworzono klasy uzupełniające – emisji dymu „s” oraz możliwości tworzenia płonących kropel i cząstek „d”. Ich symbol towarzyszy podstawowemu oznaczeniu euroklasy.

Dla posadzek klasy oznaczane są jako A1fl, A2 fl, B fl, C fl, D fl, E fl oraz F fl.

Jak to rozumieć?

Produkty badane są w pomieszczeniu w skali rzeczywistej (RCT – Room Corner Test). Opis wyników zawiera odniesienie do konkretnych zjawisk zachodzących podczas pożaru. W związku z tym, aby nieco ułatwić odbiór poszczególnych opisów, przyjmijmy następujące objaśnienia, odnoszące się do źródeł ognia:

  • rozgorzenie – gwałtowne, wybuchowe rozprzestrzenianie się ognia, któremu towarzyszy skokowy wzrost temperatury,
  • źródło ognia o mocy cieplnej 300 kW – odpowiada płonącemu fotelowi,
  • źródło ognia o mocy cieplnej 100 kW – odpowiada płonącemu koszowi na śmieci wypełnionemu papierami.

Klasy podstawowe

Klasa A1 – materiał niepalny, nie przyczyni się do rozwoju pożaru (nawet w przypadku rozwiniętego pożaru tj. 800oC), brak rozgorzenia.

Klasa A2 – materiał prawie niepalny, brak rozgorzenia, w warunkach rozwiniętego pożaru może wydzielać niewielkie ilości ciepła.

Klasa B – bardzo ograniczony udział w pożarze, brak rozgorzenia.

Klasa C – ograniczony, ale zauważalny udział w pożarze, rozgorzenie nastąpi nie wcześniej niż po 10 minutach przy źródle ognia o mocy 300 kW (dla 100 kW nie występuje).

Klasa D – istotny udział w pożarze, rozgorzenie nastąpi nie wcześniej niż po 2 minutach przy źródle ognia o mocy 100 kW.

Klasa E – bardzo duży udział w pożarze, rozgorzenie nastąpi przed upływem 2 minut przy źródle ognia o mocy 100 kW.

Klasa F – bardzo duży udział w pożarze, nie spełnia kryteriów dla klasy E.

Nowe Rozporządzenie delegowane o klasach reakcji na ogień wyklucza użycie klasy F dla materiału niebadanego. Należy wówczas zadeklarować „właściwość użytkowa nieokreślona”.

Emisja dymu

Klasy emisji dymu wprowadzono, gdyż to właśnie on powoduje śmierć aż 2/3 ofiar pożarów. Wskaźnik „s” określa ilość i szybkość wytwarzania dymu. Oznaczenia te muszą towarzyszyć materiałom o euroklasie od A2 do D. Klasa A1 nie wytwarza bowiem dymu w ogóle, natomiast E i F – z racji skali udziału w pożarze – bardzo dużo.

Przyjęto zatem oznaczenia:

  • klasa s1 – prawie bez dymu,
  • klasa s2 – średnia emisja dymu,
  • klasa s3 – intensywna emisja dymu.

Płonące krople

Płonące krople i cząstki mogą generować dodatkowe ryzyko oparzeń oraz rozprzestrzeniania się ognia. Oznaczenia z symbolem „d” dotyczą materiałów klas od A2 do E. Klasa A1, nie paląc się, nie będzie wytwarzać żadnych płonących cząstek. Poszczególne symbole oznaczają:

  • klasa d0 – brak płonących kropel lub cząstek,
  • klasa d1 – nie występują płonące krople ani cząstki palące się dłużej niż 10 s (występują cząstki podobne do iskier z płonącego drewna),
  • klasa d2 – wiele płonących kropel lub cząstek – ryzyko poparzeń skóry oraz rozprzestrzeniania się pożaru.

Euroklasa a Warunki Techniczne

Stosowanym w normach symbolom odpowiadają określenia dotyczące palności zawarte w obowiązujących Warunkach Technicznych (oznaczenia zawarte w tabeli nie dotyczą posadzek w tym wykładzin podłogowych).

Oznaczenie
w Warunkach
Technicznych
Euroklasa Klasa emisji dymu Klasa tworzenia
płonących kropel
lub cząstek
Niepalne A1

A2

dowolna

d0

Palne – niezapalne A2

B

dowolna

dowolna

d1,d2

dowolna

Palne – trudno zapalne C

D

dowolna

s1

dowolna

dowolna

Palne – łatwo zapalne D

E

F

s2,s3

dowolna

brak lub d2

Niekapiące A1

od A2 do D

dowolna

d0

Samogasnące co najmniej E
Intensywnie dymiące od A2 do D

E, F

s3

dowolna

Opracowano na podstawie:
Builder, MIWO, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja