Termomodernizacja Politechniki Śląskiej dotyczyć będzie sześciu budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni 19 149,3 m2. Dzięki temu szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 1055,7 tony równoważnika CO2/rok, a zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) określono na poziomie 3 090 100 kWh/rok. Inwestycja na Śląsku będzie kosztowała 8 768 435,64 zł, z czego unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 5 052 842,43 zł.

Natomiast rzeczowa realizacja projektu łódzkiej PSP (która aplikowała o środki dla placówki w Łowiczu) obejmie prace budowlane polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Będzie to budynek administracyjno-biurowo-socjalno-garażowy oraz budynek garażowo-magazynowy. Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) – 121,86 tony równoważnika CO2,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1 586,66 GJ/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 1 752,61 GJ/rok,

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) wyniesie 486 875,06 kWh/rok, a ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 591,04 GJ/rok. Wartość projektu wynosi 2 392 235,76 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1195878,65 zł.

Z kolei termomodernizacja zespołu budynków laboratoryjnych i technologicznych Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu opiera się na modernizacji energetycznej trzech budynków o powierzchni 3239,87 m2. Instytut Badawczy, który zajmuje się opracowywaniem, badaniem i wdrażaniem technologii, maszyn, urządzeń i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej metali, dzięki unijnemu dofinansowaniu zrealizuje następujące cele: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 120,18 Mg CO2/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 382150,27 kWh/rok. Koszty całkowite zadania to 1 202 314,11 zł, w tym kwota dofinansowania z POIiŚ 763 068,68 zł.

Termomodernizacja NFOŚiGW

Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu i Urszula Zając, Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji – jako przedstawiciele Narodowego Funduszu – byli obecni 19 i 20 stycznia 2017 r. na podpisaniu wyżej wymienionych umów dotyczących termomodernizacji. Natomiast poszczególne instytucje reprezentowali: Politechnikę Śląską – Janusz Szafert, Kierownik Biura Obsługi Projektów Infrastrukturalnych oraz Henryk Rak, Zastępca Kwestora; Państwową Straż Pożarną w Łodzi – Jarosław Wlazłowski, Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Piotr Celigowski, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego oraz Wojciech Wieloch, Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego, natomiast Instytut Obróbki Plastycznej – Jacek Borowski, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej