Zarówno dla istniejących i nowo budowanych domów jednorodzinnych będzie można dofinansować w formie pożyczki koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej:

  •  kolektorów słonecznych,
  •  mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wymagania dla instalacji kolektorów słonecznych

Instalacja musi służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła. Np. wspomagania centralnego ogrzewania.

Same kolektory słoneczne muszą posiadać:

  • certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań” lub
  • europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kolektory w budynku nowo budowanym tylko pod warunkiem!

Koszty związane z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych spełniających wyżej wymienione wymagania będzie można współfinansować w formie pożyczki pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku – czyli chodzi o wyższą izolacyjność w stosunku do obowiązujących wymagań.

Drugim warunkiem jest wymóg zakupu i montaż wybranego źródła ciepła. Np. kotła na paliwo stałe, węzła cieplnego, systemu ogrzewania elektrycznego, kotła olejowego, kotła gazowego kondensacyjnego, powietrznej pompy ciepła, pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody – spełniającego określone w programie warunki techniczne). Jednak w przypadku, gdy w budynku istnieje już takie źródło ciepła to nie ma takiego wymogu!

Wybierz z nami odpowiednią instalację kolektorów słonecznych. Poczytaj także: http://termomodernizacja.pl/kolektory-sloneczne-plaskie-prozniowe/

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.