Wymagania dla instalacji kolektorów słonecznych

Instalacja musi służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła. Np. wspomagania centralnego ogrzewania.

Same kolektory słoneczne muszą posiadać:

 • certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań” lub
 • europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kolektory w budynku nowo budowanym tylko pod warunkiem!

Koszty związane z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych spełniających wyżej wymienione wymagania będzie można współfinansować w formie pożyczki pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród w zakresie izolacyjności obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku – czyli chodzi o wyższą izolacyjność w stosunku do obowiązujących wymagań.

Drugim warunkiem jest wymóg posiadania lub zakup i montaż określonego źródła ciepła. Np. kotła na paliwo stałe, węzła cieplnego, systemu ogrzewania elektrycznego, kotła olejowego, kotła gazowego kondensacyjnego, powietrznej pompy ciepła, pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody – spełniającego określone w programie warunki techniczne).

Przykładowy zakres rzeczowy zadania polegającego na instalacji kolektorów słonecznych

 • a)      Kolektory płaskie, próżniowe
 • b)      Zbiornik ciepłej wody użytkowej;
 • c)       Zbiornik buforowy ciepłej wody użytkowej;
 • d)      Urządzenia pompowo- zabezpieczające;
 • e)      Sterowanie solarne;
 • f)       Naczynie przeponowe;
 • g)      Orurowanie;
 • h)      Stelaż na kolektory;
 • i)        Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna w programie Czyste Powietrze – zasady finansowania