Budynki wielorodzinne w Polsce przez lata były zagospodarowane przez środki z funduszu termomodernizacji i remontów. Był to instrument, który służył spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Wygląda na to, że w większych miastach wielorodzinne budynki komunalne (tam, gdzie 100% mieszkań są mieszkaniami gminnymi) to właśnie tam są bardzo często przestarzałe kopciuchy. Najwyraźniej w najbliższym czasie czekają nas zmiany, ponieważ Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów trafił już do Rady Ministrów!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów tam właśnie pojawi się instrument wsparcia dla sektora samorządowego i modernizacji samorządowych budynków komunalnych, w których mieszkają osoby najbardziej potrzebujące pomocy. To będziemy robić – dofinansowywać samorządom termomodernizację i wymianę źródeł ogrzewania w wielorodzinnych budynkach komunalnych, skomentował dla Redakcji Piotr Woźny, pełniący od marca 2018 r. stanowisko pełnomocnika szefa rządu ds. programu Czyste Powietrze.

Co zawiera Projekt zmiany ustawy?

  • Dodatkowa premia na termomodernizację budynku wielkopłytowego.

Projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej premii przyznawanej właścicielowi budynku wielkopłytowego z trójwarstwowymi ścianami zewnętrznymi z tytułu wykonania, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, dodatkowego połączenia warstw fakturowej i nośnej.

Premia stanowiłaby zwrot części kosztów wykonania dodatkowego połączenia. Proponowana wysokość premii to 50% kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw fakturowej i nośnej.
Korekta zasad udzielania premii termomodernizacyjnej do zmieniającego się prawa. Będzie obejmowała w szczególności:

  1. wprowadzenie dodatkowej premii termomodernizacyjnej z tytułu montażu fotowoltaiki
  2. usunięcie przepisu obniżającego minimalny poziom oszczędności energii w przypadku budynków, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego gdyż przepis zdezaktualizował się
  3. usunięcie przepisu ograniczającego wysokość premii termomodernizacyjnej do dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
  • Wprowadzenie wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjno – remontowych w formie premii dla jednostek samorządu terytorialnego. Proponuje się, by wspierane przy pomocy tego instrumentu przedsięwzięcia dotyczyły:

  1. wyłącznie budynków wielorodzinnych, których jedynym właścicielem jest jst,
  2. gmin znajdujących się w województwach, które przyjęły uchwały antysmogowe,
  3. budynków, w których zmodernizowano systemy grzewcze i/lub zostały podłączone do sieci ciepłowniczych (jeżeli budynek znajduje się na obszarze umożliwiającym takie podłączenie).

Proponuje się, by premia wynosiła 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Dodatkowa premia w wysokości 10 pp. byłaby skierowana w przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską.

  • Zwiększenie efektów działań wspierających remonty budynków.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, inwestorem uprawnionym do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnia mieszkaniowa lub towarzystwo budownictwa społecznego. Proponowane rozszerzenie na wszystkich inwestorów wsparcia udzielanego w formie premii remontowej na tę samą grupę inwestorów co w przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych, a więc na właścicieli i zarządców budynków, z włączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

  • Poprawa dostępności premii kompensacyjnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz. BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej lub po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym w dokumentach dołączonych do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej. Przeciętna wysokość premii kompensacyjnej wyniosła w 2018 roku ok 125,6 tys. zł.

Proponowane wprowadzenie możliwości wypłaty premii kompensacyjnej w ratach, wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego, poprawi dostępność premii kompensacyjnej, gdyż pozwoli na realizację przedsięwzięcia przy istotnie niższym zaangażowaniu środków finansowych. Przykładowo, gdyby inwestor miał możliwość uzyskania wypłaty premii kompensacyjnej w ratach wynoszących co najmniej 25% wysokości tej premii, to posiadając dostęp do źródła finansowania w wysokości np. 30 tys. zł, będzie mógł zrealizować przedsięwzięcie uprawniające do premii kompensacyjnej w wysokości 120 tys. zł, a więc w wysokości czterokrotnie wyższej niż obecnie.

Źródło: bip.kprm.gov.pl

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.