Jak poinformowało RMF, ​Polska wkrótce rozpocznie konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Konsultacje ruszą już 26 lutego! Zidentyfikowane przez Komisję Europejską obszary w ramach planu odbudowy wpisują się w plany Polski dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, zwiększenia znaczenia sektora odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej, szczególnie energii wiatrowej i słonecznej oraz wsparcie inwestycji w infrastrukturę sieciową zwiększenie udziału OZE, rozwoju technologii, wsparcia dla infrastruktury gazowej i wytwarzania gazu, jako paliwa przejściowego.

W ramach Planu Odbudowy Polska ma otrzymać 23,1 mld euro dofinansowanie w postaci bezzwrotnej i 34,2 mld euro w formie zwrotnej. Jak podaje RMF dokument dotyczący KPO zostanie udostępniony po rozpoczęciu konsultacji. Według przekazanej RMF informacji od Ministerstwa Rozwoju, aktualnie zostały już zebrane i przeanalizowane propozycje projektów od resortów i regionów, co pozwoliło Ministerstwu zyskać szeroki ogląd na potrzeby inwestycyjne w całym kraju. Jak podała Redakcja, im wcześniej dokument zostanie opublikowany i zatwierdzony przez KE, tym szybciej środki mogą trafić do kraju. W najlepszym przypadku, już na początku lata może zostać wypłacone 13 proc. kwoty. Oprócz zatwierdzenia przez KE i Radę UE potrzebna jest jeszcze ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej.

Uruchomienie środków z Planu Odbudowy

Po uruchomieniu środków z Planu Odbudowy, możliwe będzie wsparcie kompleksowej modernizacji, czyli działań obejmujących: eliminację strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawę efektywności energetycznej systemów technicznych budynków (ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia), wymianę źródła ciepła na wydajne i nieemisyjne. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej kolejności działań, szczególnie w zakresie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, czyli najpierw przeprowadzana jest termomodernizacja, potem dobierane źródło ciepła.

Wprowadzenie środków wspierających kompleksową modernizację jest bardzo istotne, ponieważ jej prawidłowe przeprowadzenie zmniejszy energochłonność całej gospodarki, zwiększy komfort, poprawi stan zdrowia i jakość życia. Pozwoli również na utworzenie nowych miejsc pracy, redukcję a docelowo likwidację ubóstwa energetycznego, a wreszcie wpłynie na rozwój innowacji i konkurencyjność gospodarki.

Kompleksowe renowacje energetyczne budynków przynoszą wymierne korzyści, m.in. obniżanie rachunków za energię, tworzenie lokalnych miejsc pracy i wsparcie transformacji sektora energetycznego. Renowacja budynków w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej to ogromny potencjał dla polskiej gospodarki do stworzenia 100 tysięcy pełnoetatowych miejsc pracy w samym budownictwie i jeszcze więcej w innych sektorach. Szacuje się, że kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych i niemieszkalnych da w Polsce prawie 300 tysięcy etatów przez okres następnych 30 lat.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.