Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo będzie ważne 10 lat, ale jeśli w wyniku prowadzonych robót budowlano-instalacyjnych zmieni się charakterystyka energetyczna budynku lub jego części straci ono ważność przed upływem tego terminu. A jak wg ustawy powinno kontrolować się systemy ogrzewania i kto może tego dokonać?

 

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
 
 
• co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
• co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
• co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
 
oraz w przypadku kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.
 
 
Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
 
Źródło: Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku