Jakie instalacje dla istniejących domów, jakie dla nowo budowanych?

Dla istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych będziemy mogli dofinansować koszt demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę), nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690).  Czyli nasze stare już wyeksploatowane piece. Dofinansować będzie można również koszty demontażu i wymiany pozostałych źródeł ciepła na paliwo stałe jak: piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny.Które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Po demontażu starych źródeł ciepła współfinansowaniem będziemy mogli objąć koszty związane z zakupem i montażem urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne, które publikujemy na bieżąco na naszej stronie internetowe. Mogą to być: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

Jeżeli “zmieścimy” się z kosztami zakupu oraz montażu urządzeń i instalacji do 31 grudnia 2019 r. przy budynku nowo budowanym domu to możemy dofinansować: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami. Pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania wyższej izolacyjności dla przegród budowlanych (stolarka, ściany, stropy, dach, itd.) obowiązujące od 2021 r.

Wymiana źródła ciepła tak, ale pod warunkiem!

W przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji będzie mogła być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie!
A warunkiem montażu kotła opalanego węglem będzie brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu!

Wymogi techniczne instalacji kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)

  • Dopuszczalnym rodzajem paliwa będzie węgiel, którego parametry są określone w instrukcji eksploatacji kotła oraz obowiązujących przepisach prawnych lub biomasa.

Kocioł biomasowy tylko pod warunkiem, gdy wykorzystuje biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego. Czyli różne formy drewna niepełnowartościowego, które nie spełniają wymagań jakościowych wymienionych w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2, S3.  Oraz nie będąca materiałem drzewnym powstałym w wyniku celowego rozdrobnienia tego drewna, różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż.

  • Zakupione i montowane kotły na paliwa stałe (w tym na biomasę) muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów.
    Przepisy te określone są w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu czyli ecodesign). W szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
  • Nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny.
  • Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi prawa miejscowego.
  • Dla budynków istniejących w których zamontowane jest źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) musi spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej.

Wymogi techniczne instalacji kotła gazowego kondensacyjnego oraz olejowego

Kotły na paliwa gazowe lub olej opałowy będą musiały spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.  Określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Poczytaj więcej o wymogu ecodesign : http://termomodernizacja.pl/ecodesign-nowa-jakosc-kotlow/

O kotłach klasy 5 : http://termomodernizacja.pl/kociol-klasy-piatej-o-tym-chodzi/

Przeczytaj  także:

Pompy ciepła w programie Czyste Powietrze – co musisz wiedzieć?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.