Z okazji ogłoszenia kampanii edukacyjno-szkoleniowej na temat programu Czyste Powietrze, 29 czerwca 2018 roku zdradzono kilka nowych informacji na temat samego programu!

Pompy ciepła i kotły gazowe priorytetem!

W kwestii wymiany źródła ciepła, wymiana starych palenisk na piece opalane paliwem stałym (nawet nowej generacji) będzie ostatecznością. Priorytetem jest instalacja ciepłownicza, a w dalszej kolejności gazowa i pompy ciepła. Rozwiązania techniczne będą zależeć od opłacalności ekonomicznej wskazanej w audytach i analizach.

Pierwsze założenia projektu programu szacowały, że maksymalna stawka jednostkowa na instalację pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej to 30.000 zł za zestaw. Dla kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z systemem odprowadzania spalin ta kwota wynosi 20.000 zł za zestaw. Co do określenia maksymalnej ceny jednostkowej dla pomp ciepła przyznano, że początkowo zakładana kwota wymaga rewizji. Stwierdzono, że jest ona niedoszacowana. Oficjalnie podano również, że ogrzewanie elektryczne jest opłacalne przy taryfie nocnej na poziomie 40% dziennej, nie dokonano jeszcze uzgodnień w tej materii.

Fotowoltaika i kolektory – dofinansowanie tylko pożyczki

Zakres modernizacji istniejącego budynku można rozszerzyć o montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Pod koniec czerwca doprecyzowano, że zakup i montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych może być realizowany z części pożyczkowej dofinansowania.

Stan prac nad programem

Według oficjalnych informacji, Program Czyste Powietrze będzie realizowany przez WFOŚiGW, które mają zawierać umowy z beneficjentami. NFOŚiGW będzie pełnił rolę koordynatora, zawierając z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnieniu środków. Podstawą do określenia intensywności dofinasowania będą dochody obliczane tak jak w Programie 500+ .

Ministerstwo Finansów dopuszcza ulgę podatkową w wysokości 20% na prace termomodernizacyjne. W związki z tym, trwają jeszcze uzgodnienia z NFOŚiGW w sprawie możliwości pokrycia 10% wsparcia dotacją NFOŚiGW. Program Czyste Powietrze jest rozłożony na dziesięć lat, a umowa może być wykonywana dwa lata.

Wnioski o dofinansowanie będą załatwiane przez WFOŚiGW w ciągu trzech miesięcy. Wnioskodawcy będą mieli możliwość uzupełniania/poprawy wniosków w okresie 14-dniowym. Podpisanie umów ma być poprzedzone wizją lokalną dokonywaną przez przedstawiciela WFOŚiGW.

O kampanii edukacyjno-szkoleniowej

Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. rozpoczęły 29 czerwca br. kampanię edukacyjno-szkoleniowej programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste Powietrze. Z końcem lipca br. w 2500 polskich gmin realizowany będzie cyklu szkoleniowego na temat jakości powietrza i zagrożeń związanych z jego nadmiernym zanieczyszczeniem, a zwłaszcza programu Czyste Powietrze, który w dziesięcioletnim okresie wdrażania ma rozwiązać problem smogu w Polsce.

Minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że projekt programu jest już w końcowej fazie uzgadniania, a podczas inauguracyjnego dnia szkoleniowego zostaną przekazane jego zasadnicze ramy. Henryk Kowalczyk dodał, że w trakcie jego spotkań poselskich hasło „czyste powietrze” wywołuje bardzo duże zainteresowanie i jednocześnie wzrasta aktywność społeczna w tym zakresie.

Projekt kampanii informacyjno-szkoleniowej programu Czyste Powietrze jest realizowany przez resort środowiska. Prelegenci odpowiadają za stronę merytoryczną prezentacji, dyskusję oraz bloki warsztatowe, natomiast zadania organizacyjno-techniczne są realizowane poprzez firmę zewnętrzną wyłonioną w przetargu. Jeden prelegent będzie obsługiwał około 20 spotkań. Ministerstwo Środowiska opracuje wkrótce ich harmonogram. Rozpoczną się w trzeciej dekadzie lipca br., a zakończyć powinny się do polowy października br. Terminarz spotkań resort ustali w porozumieniu z władzami lokalnymi, parlamentarzystami i radnymi z danego terenu.

Spotkania szkoleniowe będą prowadzone przez prelegentów rekrutujących się z WFOŚiGW, WIOŚ oraz oddziałów BOŚ S.A. Mają to być szkolenia całodniowe, składające się z trzech bloków:
1. jakość powietrza (definicja niskiej emisji, przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje o stanie powietrza w danym regionie),
2. propozycje wsparcia dla zwalczania niskiej emisji (program NFOŚiGW Czyste Powietrze oraz programy BOŚ S.A.),
3. warsztaty pisania wniosków do programu Czyste Powietrze. W każdym bloku (szczególnie warsztatowym) powinien znaleźć czas na dyskusję i pytania.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.