Jaki kocioł w budynku istniejącym?

Dla istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych można dofinansować koszt demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę), nie spełniających wymagań Programu Czyste Powietrze.  Czyli stare, mocno wyeksploatowane piece. Dofinansować można również koszty demontażu i wymiany pozostałych źródeł ciepła na paliwo stałe jak: piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Kominek nie musi być zlikwidowany!

Wymogu wymiany/likwidacji źródła ciepła nie stosuje się w przypadku:

 1. gdy kocioł/kotły na paliwo stałe spełnia/ją co najmniej 5 klasę normy lub nowszej,
 2. kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne;
 3. pozostałych, eksploatowanych źródeł  ciepła innych, niż na paliwo stałe, które nie muszą być trwale wyłączane z użytkowania.

Dofinansowaniem można objąć koszty związane z zakupem i montażem nowych kotłów spełniających wymagania techniczne. Mogą to być: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

Źródło ciepła w budynku nowobudowanym – TAK, ale do 31.12.2019 r. !

Koszty związane z zakupem źródła ciepła dla domu nowobudowanego mogą być dofinansowane pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród w zakresie podwyższonej izolacyjności obowiązującej do 2021 roku!

Koszty te muszą być poniesione do 31 grudnia 2019 r., do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu).

Jeśli staramy się TYLKO o dofinansowanie na źródło ciepła lub/i z przyłączem zgodnie z oświadczeniem znajdującym się we wniosku do końca tego roku – czyli do końca zakończenia przedsięwzięcia dla którego jest wymóg poniesienia kosztu do końca roku dom będzie musiał spełniać warunki izolacyjności obowiązujące od roku 2021!!!

Czyli zarówno zakup i montaż źródła ciepła jak i izolacyjność wszystkich przegród domu muszą być zakończone do 31.12.2019 r.

Aby obowiązek izolacji domu „wydłużyć” powyżej 31.12.2019 r. można wybrać do realizowanego przedsięwzięcia instalację oze lub montaż wentylacji. Wtedy obowiązek ponoszenia kosztu dalej dotyczy źródła ciepła i przyłącza, ale izolacyjność domu nie musi być wykonana do tego czasu z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Czyste Powietrze jest wydłużona.  A więc ocieplenie przegród można wykonać odpowiednio do czasu zakończenia pozostałego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Wymiana źródła ciepła tak, ale pod warunkiem!

 • W przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji będzie mogła być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie!
 • Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Wymogi techniczne instalacji kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)

 • Dopuszczalnym rodzajem paliwa jest węgiel, którego parametry są określone w instrukcji eksploatacji kotła oraz obowiązujących przepisach prawnych lub biomasa.

Kocioł biomasowy tylko pod warunkiem, gdy wykorzystuje biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego. Czyli różne formy drewna niepełnowartościowego, które nie spełniają wymagań jakościowych wymienionych w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2, S3.  Oraz nie będąca materiałem drzewnym powstałym w wyniku celowego rozdrobnienia tego drewna, różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż.

 • Zakupione i montowane kotły na paliwa stałe (w tym na biomasę) muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów.
  Przepisy te określone są w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu czyli ecodesign). W szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
 • Nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny.
 • Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi prawa miejscowego.
 • Dla budynków istniejących, w których zamontowane jest źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) musi spełniać co najmniej 5 klasę normy lub nowszej.

Posiadanie źródła ciepła z co najmniej klasą 5 pozwala na wnioskowanie o dofinansowanie prac polegających na dociepleniu domu czy też wymianie stolarki , a także montażu wentylacji mechanicznej i instalacji oze bez konieczności wymiany takiego kotła!

Wymogi techniczne instalacji kotła gazowego kondensacyjnego oraz olejowego

Kotły na paliwa gazowe lub olej opałowy będą musiały spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.  Określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Dla budynków istniejących, w których zamontowany jest kocioł/kotły na paliwa gazowe lub olej
opałowy wprowadzonych do obrotu przed 26.09.2015 r muszą spełniać, w odniesieniu do
ogrzewania pomieszczeń, najwyższą efektywność energetyczną określoną symbolem 4
gwiazdek, wg Dyrektywy Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r.

Posiadając kocioł z symbolem 4 gwiazdek pozwala na wnioskowanie o dofinansowanie prac polegających na dociepleniu domu czy też wymianie stolarki , a także montażu wentylacji mechanicznej i instalacji oze bez konieczności wymiany takiego kotła!

Dofinansowanie dla domów istniejących w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.