Kto może wystawiać certyfikaty energetyczne?    
 
Zawód audytora energetycznego zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością.

Zapotrzebowanie na osoby mające uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków jest ogromne i zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę. Kto może zostać audytorem – określa nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z dn. 19 września 2007 roku.   

Zgodnie z treścią ustawy certyfikaty mogą sporządzać osoby, które:
• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
• ukończyły co najmniej studia magisterskie
• nie były karane (szczegóły w art.5 ust.8)
• posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, bądź odbyły szkolenie oraz zdały egzamin państwowy.

Szkolenie rozumiane jest na dwa sposoby:
• Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, (…) uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
• Odbycie odpowiedniego kursu i złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym wg wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Jak w myśl ustawy powinno wyglądać przeprowadzane szkolenie?
• Powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną
• Ilość godzin nie może być mniejsza niż 50, z 8-godzinnym minimum przeznaczonym na część praktyczną
• W ramach zajęć dydaktycznych, ważne jest zaznajomienie się z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym wspomagającym wykonanie obliczeń niezbędnych do wystawienia charakterystyki
• Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik samodzielnie sporządza świadectwo a następnie poddaje je ocenie szkolących
• Osoby kończące szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu, którego wzór podaje w/w rozporządzenie

Postępowanie egzaminacyjne:
• Po sprawdzeniu spełnienia wymogów przez kandydata, dopuszczany jest on do części pisemnej egzaminu (80 pytań testowych, jednokrotnego wyboru), trwającego 120 minut i obejmującego w swym zakresie m.in.:
o podstawy prawne (prawo energetyczne, ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, efektywność energetyczna)
o podstawy normalizacji (Polskie Normy wprowadzające w życie Normy Europejskie, związane z dyrektywą 2002/91/WE)
o zagadnienia z dziedziny wpływu zmian klimatu na budownictwo, budynków pasywnych i energooszczędnych, działań dotyczących redukcji emisji CO2, czy też polityki energetycznej Polski do 2025 r
• Po części pisemnej, następuje część praktyczna, trwająca 180 minut, mająca na celu sprawdzenie umiejętności sporządzenia certyfikatu. Do tej części dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów z testu.
• Na ogół część pisemna i część praktyczna przeprowadzane są tego samego dnia. Może się jednak zdarzyć inaczej. W takich przypadkach odstęp czasowy może wynosić maksymalnie 14 dni.

 

Źródła:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r.
Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 19 września 2007 r. 

03.03.2008r.