Kopalnia węgla brunatnego Konin będzie budować farmę wiatrową o mocy 175 MW, instalację zgazowania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji oraz instalację zgazowania węgla brunatnego.

Prezes kopalni węgla brunatnego Konin, Sławomir Mazurek, poinformował że Kopalnia jest w trakcie uzyskiwania zgód korporacyjnych na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Global Wind Energy Poland, której zadaniem będzie wybudowanie i oddanie do eksploatacji farmy wiatrowej o łącznej mocy do 175 MW.

Kopalnia Konin zamierza także wybudować instalację tlenowo – parową zgazowywania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji. Kopalnia złożyła już wniosek o dofinansowanie, i wniosek ten został pozytywnie oceniony pod względem spełnienia kryteriów formalnych w Regionalnej Instytucji Finansującej oraz przekazany do Komisji Konkursowej działającej przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości celem przeprowadzenia jego oceny merytorycznej.

Celem projektu jest opracowanie technologii i budowa prototypowej, doświadczalnej instalacji tlenowo-parowej zgazowania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji. Jest to „czysta technologia” produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Gwarantuje duży wzrost sprawności cieplnej i również znaczące zmniejszenie emisji CO2, SO2, NOx i pyłów. Kogeneracja umożliwia maksymalne wykorzystanie energii chemicznej w paliwie do 98 proc.

Kopalnia Konin rozpoczęła w 2009 roku pilotażowy projekt wykorzystania w celach energetycznych biomasy pochodzenia roślinnego. Pierwszym krokiem było obsadzenie obszaru o powierzchni 4 hektarów  topinamburem. W 2010 roku planowane jest obsadzenie 100 hektarów a w 2011 roku już 500 hektarów. Docelowo obszar upraw roślin energetycznych obejmowałby 1000 hektarów. Kopalnia planuje również zawieranie umów kontraktacyjnych z okolicznymi rolnikami.

Kopalnia Konin analizuje ponadto wykorzystanie gazu syntezowego. Przygotowane ma zostać studium wykonalności dla instalacji zgazowania węgla brunatnego w kopalni Konin. Celem projektu jest budowa układu parowo-gazowego zintegrowanego z tlenowo – parowym zgazowaniem węgla brunatnego (IGCC). W procesie wysokotemperaturowego zgazowania efektywniej ekstrahuje się węgiel z surowca energetycznego niż podczas bezpośredniego spalania. Otrzymywany jest gaz syntezowy, który może być wykorzystany do wytworzenia szerokiego asortymentu produktów zamiennych (metanol, metan, amoniak, wodór, olej napędowy itp.). Przedstawiciele kopalni zapewniają, że produkty te, jak wynika z analizy ekonomicznej, zapewniają wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż wytwarzanie, tą metodą, energii elektrycznej.

Źródło: WNP