Stan na dziś

W przeciętnym, budowanym w latach 50. – 70. szpitalu, szkole czy innym budynku użyteczności publicznej, współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne wynosi 0.6 – 1.4 W/m²·K, przez stropodach 0.6 – 2.1 W/m²·K; po termomodernizacji współczynniki te można przyjąć odpowiednio 0.25 – 0.3 W/m²·K i 0.22 W/m²·K. Oznacza to roczne oszczędności 45 – 65% zapotrzebowania i wydatków na ciepło.

Właściciel budynków korzysta przy realizacji inwestycji modernizacyjnych z preferencyjnych kredytów. Jeśli przed rozpoczęciem inwestycji złoży dokumenty w banku, premia termomodernizacyjna zostanie przyznana w wysokości 25% wysokości przyznanego kredytu.

Poprawić sprawność

Sprawność całkowita systemu ogrzewczego to iloczyn sprawności wytwarzania ciepła (dot. wymienników ciepła i kotłów grzewczych, określona na podst. Polskiej Normy lub z dokumentacji technicznej) sprawności przesyłania ciepła (dot. izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń), sprawności wykorzystania ciepła i sprawności regulacji systemu grzewczego (wyliczana jako funkcja współczynnika regulacji lub przyjmowana z dokumentacji technicznej).

sprawność wytwarzania ciepła

Modernizacja węzłów cieplnych obejmuje wymianę niesprawnych urządzeń i armatury, pomp obiegowych na pompy z płynną charakterystyką pracy, montaż naczyń wzbiorczych zamkniętych oraz urządzeń automatycznej regulacji.

Przykładowo, wymieniając przestarzałe i wyeksploatowane kotły węglowe na wysokosprawne i zautomatyzowane kotły gazowe lub olejowe można zaoszczędzić nawet 50% energii pierwotnej.

sprawność przesyłania ciepła

Na poprawianie tej sprawności składa się udrożnienie rurociągów (chemiczne usuwanie osadów), izolacja cieplna przewodów przechodzących przez nie ogrzewane pomieszczenia, wymiana fragmentarycznych nieszczelności i miejsc przeciekających.

sprawność wykorzystania ciepła

Na podstawie Ustawy o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych i wprowadzonych do niej poprawek, modernizację systemu grzewczego można wykonać, jeśli roczne zapotrzebowanie na ciepło przeznaczone na centalne ogrzewanie zmniejszy się o co najmniej 10%.

– sprawność regulacji systemu grzewczego

Zaleca się zamontowanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i wymianę centralnej sieci odpowietrzającej na indywidualne odpowietrzniki na pionach. Sprawność regulacji zwiększa się przy zastosowaniu regulatorów różnicy ciśnień na rozdzielaczach instalacji c.o. Ważne jest też wykonanie regulacji hydraulicznej. Jeśli instalacja jest niezrównoważona, przepływy w pionach i mniejszych gałęziach nie podlegają kontroli, często więc może dochodzić do przegrzewania lub niedogrzewania pomieszczeń. Należy dobrać odpowiednio nastawy zaworów termostatycznych.

Usprawnienie instalacji c.w.u.

obejmuje montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji c.w.u.. Przy odpowiednio dobranych nastawach straty cieplne ogranicza się w ten sposób do 50%.